جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


به تاریخ :16/6/72 شماره دادنامه :72/370
مرجع رسیدگی :شعبه 28حقوقی یک تهران
خواهان :آقای اسماعیل
خوانده :آقای مهدی
خواسته :تجدیدنظرخواهی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل بطرفیت آقای مهدی نسبت به دادنامه شماره 654-15/8/70 صادره ازشعبه 72 دادگاه حقوقی دوتهران باتوجه به جامع اوراق پرونده ولوایح اعتراضیه تجدیدنظرخواه ومندرجات پرونده های استنادی مشارالیه به کلاسه 466-64و538-64شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران که موردملاحظه دادگاه قرارگرفته وخلاصه آنهادرصورت مجلس منعکس شده وارد وموجه می باشد.زیرااولاآپارتمان مورداجاره تجدیدنظرخوانده حسب محتویات پرونده درطبقه سوم ساختمان ملکی تجدیدنظرخواه واقع بوده که آپارتمان موضوع اجاره نامه رسمی شماره 13579-4/12/52 تنظیمی بین تجدیدنظرخواه ومورث تجدیدنظرخوانده که درطبقه اول همان ساختمان قرار داشته مغایرت داردوچون آپارتمان فعلی مورداجاره تجدیدنظرخوانده ،همان آپارتمان موضوع اجاره نامه رسمی فوق الذکرنبوده لذااجاره نامه رسمی مذکور قابل تسری به مورداجاره فعلی نمی باشدچنانچه مدلول دادنامه های شماره 540 و541 مورخ 24/11/66صادره ازشعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران صحت مراتب اشعاری راثابت می داردوازآنجائی که درخصوص آپارتمان مورددعوی باوصف صدورحکم به الزام تجدیدنظرخواه باتنظیم اجاره نامه رسمی به دلالت محتویات پرونده های استنادی مارالذکرهنوزبین طرفین اجاره نامه رسمی تنظیم نشده وازناحیه طرفین دعوی نیزچنین اجاره نامه رسمی ابرازنگردیده است وآنچه ازمحتویات پرونده های استنادی واظهارات ومدافعات طرفین در این پرونده احرازمی گردداین است که مورداجاره فعلی باتوافق شفاهی طرفین وبدون تنظیم هیچگونه اجاره نامه ای اعم ازرسمی یاعادی درتصرف استیجاری تجدیدنظرخوانده قرارگرفته است .ازاین روجهت اثبات تخلف تجدیدنظر- خواه درپرداخت اجورمعوقه مورداجاره به فرض حاکمیت قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1356درروابط حقوقی طرفین باتوجه به مدلول شق 9ماده 14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356تجدیدنظرخواه مکلف بوده که با ارسال اظهارنامه اجورمعوقه راازتجدیدنظرخوانده مطالبه داردوچون تجدیدنظرخواه مکلف بوده که باارسال اظهارنامه اجورمعوقه راازتجدیدنظر خوانده مطالبه داردوچون تجدیدنظرخواه بموجب چهارفقره اظهارنامه مضبوط درپرونده درمدت یکسال اجورمعوقه مورداجاره راکه مربوط به ایام متفاوت بوده مطالبه نموده وتجدیدنظرخوانده هم هیچگونه دلیل ومدرکی که پرداخت اجورمعوقه رادرفرجه قانونی ثابت نمایداقامه وابرازنداشته ، بدین لحاظ قانوناتخلف تجدیدنظرخوانده درپرداخت به موقع اجورمعوقه ثابت ومدلل بوده وبه استنادشق 9ماده 14قانون فوق الاشعارموجبات تخلیه مورداجاره فراهم می باشد.ثانیا- قطع نظرازمراتب اشعاری وثبوت تخلف تجدیدنظرخوانده درپرداخت اجورمعوقه آپارتمان مورددعوی به دلالت محتویات پرونده های استنادی سابق الذکربعنوان محل دفتراسنادرسمی مورد استفاده تجدیدنظرخوانده قرارداشته ومشارالیه که سردفتراسنادرسمی بوده درمورداجاره به انجام اموردفترخانه اشتغال داشته است وچون به اعتقاد این دادگاه سردفتراسنادرسمی باتوجه به مقررات قانونی تجارت ونیزعرفا تاجریاکاسب یاپیشه ورمحسوب نبوده تامحل مورداجاره وی که ازآن بعنوان محل دفتراسنادرسمی استفاده می نمایدمشمول مقررات قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356که ناظربه اماکن استیجاری مربوط به محل کسب ویا پیشه یاتجارت بوده باشدوشق 2ماده 15قانون دفتراسنادرسمی که اشتغال به آن ممنوع بوده متضمن این معناست که حرفه سردفتری ودفتریاری جزحرف تجارت وکسب وپیشه نبوده بلکه بااین حرف مغایرت دارد،چه درغیراینصورت می بایستی اشتغال سردفتراسنادرسمی به اموردیگری که دارای عنوان تجارت یاکسب یاپیشه به تعبیری که درقانون تجارت آمده بلااشکال باشدبنابراین مدلول شق 2ماده 15قانون مذکوروهمچنین تبصره ذیل شق 24ماده 55 قانون شهرداری که محل دفتراسنادرسمی رامحل تجاری قلمدادننموده مویدنظراین دادگاه درخصوص موردبوده وبالنتیجه مورداجاره ازشمول حاکمیت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356خارج بوده وطبق تبصره 2ماده 14همین قانون مقررات مربوط به محل مسکن درقضیه مطروحه حاکم برروابط حقوقی فیمابین طرفین دعوی می باشدک بالحاظ مراتب اشعاری نظربه اینکه حسب مدلول ماده 494قانون مدنی اجاره عقدلازمی بوده که به محض انقضای مدت بر طرف می گرددوپس ازمضی مدت اجاره ،ادامه رابطه استیجاری بین طرفین منوط به موافقت ورضایت موجرخواهدبودودرخصوص موردبه لحاظ اینکه مورد اجاره بدون تنظیم اجاره نامه واینکه مدت اجاره مشخصاتعیین شده باشددر تصرف تجدیدنظرخوانده قرارداشته که باتوجه به سابقه تصرفات استیجاری مشارالیه ومقرربودن اجاره بهابه اخذماهیانه به حکم ماده 501 قانون مدنی مدت اجاره درتاریخ تقدیم دادخواست نخستین منقضی محسوب ونیزتجدیدنظر خواه هم مخالفت وعدم رضایت خودرابه ادامه تصرفات استیجاری تجدیدنظر خوانده درعین مستاجره اعلام داشته بدین لحاظ تصرفات فعلی تجدیدنظر خوانده درمورداجاره فاقدمجوزشرعی وقانونی می باشدبنابراین وباتوجه به حاکمیت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362درروابط حقوقی بین طرفین دعوی وثبوت مالکیت تجدیدنظرخواه درآپارتمان مورداجاره وتصرف تجدیدنظرخوانده دراین آپارتمان وانقضای مدت اجاره دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه راموجه تشخیص وبافسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد1و15قانون مذکوروماده 494قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تخلیه آپارتمان مورداجاره واقع درطبقه سوم ساختمان ملکی تجدیدنظرخواه جزپلاک ثبتی شماره 398و399اصلی واقع دربخش سه تهران و پرداخت مبلغ -/7850 ریال بابت هزینه دادرسی هردومرحله رسیدگی به نفع تجدیدنظرخواه صادرواعلام می نماید.رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 90-92

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
370
تاریخ تصویب :
1372/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :