جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 43206 7/4/2536
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/4/2536 بنا به پیشنهاد شماره 2815/6 مورخ 23/12/2535 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد ماده 30 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی آئین نامه اجرائی ماده مذکور در شرکت مخابرات ایران را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 از تاریخ تصویب این آئین نامه مستخدمین شاغل شرکت مخابرات ایران که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات فصل بازنشستگی ووظیفه آئین نامه استخدامی شرکت سابق تلفن ایران مصوب بیستم آذرماه دوهزار و پانصد وچهارده شاهنشاهی میباشند مشمول این مقررات خواهند بود. وظایف و دارائی و موجودی اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات صندوق بازنشستگی این دسته از مستخدمین کماکان بصورت مستقل زیر نظر شرکت مخابرات ایران اداره خواهد شد.
ماده 2 - شرکت مکلف است هر ماه 5/8 درصد از جمع حقوق و مزایای موقت شغل و تفاوت تطبیق مزایا و مزایای مستمر و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول این مقررات را کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق مزبور بپردازد.
تبصره 1 - در مورد مستخدمینی که بطور موقت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همجنین به سازمانهای بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهای بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند مأمور شده باشند و یا به مقامات دولتی مذکور در ماده 3 قانون استخدام کشوری منصوب شوند 5/8 درصد مذکور در این ماده از جمع حقوق و مزایای ایشان باستثنای فوق العاده های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده به صندوق بازنشستگی موضوع این آئین نامه تحویل میشود.
تبصره2 - کسور بازنشستگی مستخدمین آماده بخدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره 3 - درمورد مستخدمینی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یامنصوب شوند کسور بازنشستگی آنان دردوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط ومزایای موقت شغل و تفاوت تطبیق مزایا، یا فوق الهاده شغل یا مزایای مستمر هر ماه از مقرری آنها کسر و باین صندوق پرداخت خواهد شد.
ماده3 - شرکت مخابرات ایران مکلف است علاوه برکسور موضوع ماده 2 هرماه مبلغی معادل کسور سهم مستخدمین مشمول این مقررات را از محل اعتبارات خود تأمین و به صندوق بازنشستگی بپردازد.
ماده4 - مستخدمین تابع این مقررات میتواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند وشرکت مکلف به قبول آن است.
الف : داشتن حداقل 60 سال سن با هر قدر سابقه خدمت .
ب : داشتن حداقل 55 سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.
تبصره - شرکت میتواند تا تاریخ تصویب لایحه نهائی قانون استخدام کشوری با تأیید هیئتی مرکب از یکی از معاونان مدیر عامل شرکت و یکی از مدیران به انتخاب مدیر عامنل شرکت مستخدمین مشمول این مقررات را که حداقل 20 سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمین فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ده سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشود و خدمت زائد بررسی قابل محاسبه نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان بجای متوسط حقوق آخرین حقوق
قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد .
ماده 5 - مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند میتواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و شرکت مکلف به قبول آنست .
الف : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی .
ب : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند بشرط داراشدن بیست و هشت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی .
پ : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند بشرط داراشدن بیست و هفت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و دو سالگی .
ت : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند بشرط داراشدن بیست و شش سال خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی .
ث : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی .
ج : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت و رسیدن به چهل و نه سالگی
چ : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت و رسیدن به چهل و هشت سالگی.
ح : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست وو دو سال خدمت و رسیدن به چهل و هفت سالگی .
خ : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی .
د : مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات حداقل بیست سال خدمت دارند بشرط رسیدن به چهل و پنج سالگی .
ماده 6 - شرکت میتواند مستخدمینی را که 60 سال سن و لااقل 20 سال سابقه خدمت دارندبازنشسته کند.
ماده7 - شرکت مکلف است کلیه مستخدمینی را که 65 سال سن دارند بازنشسته کند .
ماده 8 - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول این مقررات عبارتست از یک سی ام متوسط حقوق پایه آنان ضربدر سنوات خدمت مشروط براینکه حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند .
تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ این مقررات عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتیکه مجموع سنوات خدمتی مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت مستخدم خواهد بود.
تبصره 2 - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمینی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده 3 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری ضربدر سنوات خدمت مشروط به اینکه از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند .
تبصره 3 - در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول این مقررات که در دوران خدمت به نمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره
نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه گروه مربوط بع بالاترین شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آنرا داشته اند مبنای محاسبه قرار میگیرد و مبنای مزبور بجای متوسط حقوق موضوع تبصره 1 این ماده محسوب میشود . حقوق بازنشستگی مستخدمینی که برابر مدت یکدوره کامل قانون گزاری به ریاست یکی از مجلسین انتخاب میشوند براساس بند (ت) تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری و بارعایت این مقررات تعیین میشود.
ماده 9 - هر گاه حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین مشمول این آئین نامه و وظیقه وراث آنان طبق ضوابط این آئین نامه کمتر از حقوق بازنشستگی و وظیفه ای باشد که مستخدم مزبور در اجرای آئین نامه استخدامی شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 20/9/2514 برای آن کسور می پرداخته است، حقوق موضوع آئین نامه شرکت سهامی تلفن ایران بعنوان حقوق بازنشستگی یا وظیفه تعیین می گردد.
تبصره - برادر و خواهی و دختر مستخدمین فعلی مشمول این آئین نامه که در مقررات بازنشستگی و وظیفه سابق با تحقق شرایط مربوط میتوانستنداز حقوق وظیفه بهره مند شوند در صورت تحقق همان شرایط از حقوق وظیفه مذکور در این آئین نامه بهره مند خواهند شد .
ماده 10 - هر گاه مستخدم مسمول این مقررات علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود بنحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط باینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند .
تبصره 1 - در صورتیکه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
تبصره 2 - در صورتیکه مستخدم مذکور در این ماده فوت شود چهار پنجم حقوق وظیفه او بارعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق میگیرد .
ماده 11 - هر گاه مستخدم مشمول این مقررات بعلت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود بنحویکه از کار کردن باز بماند تمام حقوق او بعنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار میگردد .
تبصره - در صورتیکه مستخدم موضوع این ماده فوت شود چهار پنجم حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق میگیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مفاد ماده (14) این مقررات در باره وراث قانونی او اجرا خواهد شد.
ماده 12 - هر گاه مستخدم مشمول این مقررات فوت شود خواه بحد بازنشستگی رسیده و یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و چهار پنجم حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتیکه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد .
ماده 13 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود چهار پنجم حقوق بازنشستگی او بهنوان حقوق وظیفه طبق این مقررات به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد .
ماده 14 - هر گاه مستخدم مشمول این مقررات بسبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او بعنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 10 و11و14 با تضویب هیئت مدیره شرکت صورت خواهد گرفت .
تبصره - اعاده بخدمت مستخدمین از کار افتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانائی اشتغال یافته باشند قبل از
رسیدن به سن 60 سالگی بلامانع است .
ماده 16 - سوابق خدمت منقطع دولتی مستخدمین مشمول ای آئین نامه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد .
تبصره 1 - مستخدم میتواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت منقطع خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در این صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه مربوط باو بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت منقطع بعلاوه یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت بلاانقطاع وی احتساب خواهد شد و فقط آن مدت ار حدمت منقطع مستخدم محاسبه میشود که بعلاوه مدت خدمت بلاانقطاح او در شرکت به سی سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد .
تبصره 2 - در صورتیکه مستخدم کسور بازنشستگی مدت خدمت منقطع موضوع این ماده را برمبنای 8/5 درصد حقوقی که در تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران دریافت میداشته است پرداخت کند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت بلاانقطاح او محسوب خواهد شد.
تبصره 3 - سابقه خدمت مستخدمین درکادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورتیکه کسور بازنشستگی مربوط باین خدمت طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باین صندوق قابل انتقال باشد جزو خدمت بلاانقطاع محسوب ودرغیر اینصورت در حکم خدمت منقطع تلقی میشود و تابع حکم خدمت منقطع تلقی میشود و تابع حکم این ماده خواهد بود .
ماده 17 - وراث قانونی از لحاظ این آئین نامه عبارتند از :
فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر وپدری که در کفالت مستخدم متوفی بوده اند همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و درکفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارابودن شرایط زیر :
الف : فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر اینکه بموجب مدارک مثبته دریکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و دراینصورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهدشد.
ب : فرزندان و نوادگان اناث تابیست سالگی بشرط نداشتن شوهر ولی اگر بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ : مادر متوفی بشرط نداشتن شوهر .
ت : عیال دائمی متوفی تازمانیکه شوهر اختیار نکرده باشد.
ث : شوهر درصورتیکه علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج : فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر بانجام کار نباشند اعم از مشمولین مقرات بازنشستگی و وظیفه سابق یا مشمولین این آئین نامه مادام العمر.
تبصره - حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین موضع تبصره (2) ماده (8) به میزان چهار پنجم حقوق بازنشستگی مقام مربوط پرداخت میشود.
ماده 18 - الف : در صورت دریافت هر گونه وجه در قبال خدمت مستمر از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته بآنها همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست وپنج درصد سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیئت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین میشود اخذ حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری و امثال آن از این صندوق ممنوع است . سازمان بازرسی شاهنشاهی از شمول این حکم مستثنی میباشد.
ب : دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یابازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از دو یا چند صندوق ممنوع است ولی در صورتیکه شخصی مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشد منحصراً میتواند از یکی از آنها استفاده نماید .
ماده19 - دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی توأماً از این صندوق ممنوع است ولی درصورتیکه شخصی مستحق دریافت دوحقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هریک از آنها مخیر است.
ماده 20 - از تاریخ تصویب این مقررات اشتغال مستخدمین بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده32 قانوناستخدام کشوری یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی که انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همایونی است مشروط بر انکه به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده بخدمت تلقی و مدت اشتغال بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت آنان محسوب می گردد.
ماده 21 - هرگاه مستخدم مشمول این مقررات که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق احتماعی محکوم شود در صورتیکه محکومیت او از لحاظ جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگینرسیده باشد معادل آنچه بعنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته بعنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتیکه در تاریخ محکومیت پرداخته بعنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتیکه در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنجسال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تازیخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق میگرفته پرداخت خواهد شد وپس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده میکند.
ماده 22 - هر گاه شخصی که بموجب این مقررات از حقوق بازنشستگی استفاده میکند بموجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانیکه از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود .در صورتیکه محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری میشود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی میشود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد .
تبصره - منظور از عائله افرادی است که طبق ماده 17 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.
ماده 23 - هر گاه مستخدمی که طبق این مقررات مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده بموجبحکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعداًٌ برائت وی ار اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محکومیت خواهد بود و در صورتیکه در مورد عائله مستخدم حقوق وظیفه برقرار شده باشد مابه التفاوت قابل پرداخت است.
ماده 24 - هر گاه مستخدمی که طبق این مقررات ار حقوق بازنسیتگی و یا حقوق وظیفه استفاده میکند مفقود الاثر شود و در مدت یکسال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خودرا مطالبه نکند ورات قانونی او در صورتیکه طبق شرایط ماده (17) حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه قانونی خودرا تقاضا کنند اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت بطور دائم برقرار میشود در صورتیکه معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او بحالت اول اعاده می گردد.
ماده 25 - توقیف حقوق بازنشستگی با وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است .
ماده 26 - هر گاه شخصی که از حقوق بازنشستگی ییا حقوق وظیفه استفاده میکند ترک تابعیت نماید حقوق بازنشستگی یا وظیفه او قطع خواهد شد.
ماده 27 - در صورتیکه ضریب جدول حقوق مستخدمین شاغل تغییر یابد شرکت با تصویب شورای حقوق و دستمزد به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق و دستمزد به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیر ان زا ترسیم میکند.
ماده 28 - ملاکتشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این مقررات در خدمت شرکت هستند شناسنامه ایست که در تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در دست داشته اند در صورتیکه ماه تولد و یاماه تاریخ ورود بخدمت مستخدم از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.
ماده 29 - درآمد صندوق باونشستگی از وجوهی که از حقوق و مزایای مستخدمین مشمول این مقررات کسر میشود منحصراست به وجوه مذکور درمواد 2و3 این مقررات ومبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم ووجوهحاصله از جرئمه غیبت و محکومیت و جرائم اداری و در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی شرکت مکلف است کمبود آنرا از محل اعتبار خاصی که بعنوان کمک به صندوق بازنشستگی این دسته از کارکنان در بودجه شرکت منظور و جزو هزینه سالانه محسوب میشود تأمین نماید.
ماده 30 - وجوه صندوق بازنشستگی منحصراً برای پرداخت حقوق بازنشستگی ووظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید به مصرف دیکر برسد متخلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.
تبصره - به مستخدمینی که مطابق مقررات مربوط استعفا دهند و مورد قبول شرکت نیز واقع شود فقط کسور پرداختی سهم مستخدم مسترد خواهد شد.
ماده 31 - ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی ووظیفه مستخدمین مشمول این مقررات و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق دستور العملی خواهد بود که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و پس از تأیید سازمان بازنشستگی کشوری به تصویب مدیر عامل شرکت میرسد.
ماده 32 - مستخدمین بازنشسته و موظف و وظیفه بگیران فعلی شرکت مخابرات ایران که دراجرای مفاد فصل بازنشستگی و وظیفه آئین نامه استخدامی شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 20/9/2514 بازنشسته و یاموظف شده اند کماکان تابع مقررات فصل مربوط خواهند بود.
تبصره - هرگاه به حقوق بازنشستگی وظیفه مستخدمین مشمول این مقرات مبلغی اض افه شود بهمان نسبت به حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیران مشمول مقررات بازنشستگی سابق شرکت نیز اضافه خواهد شد.
ماده 33 - هر گونه تغییر یا صلاح در این آئین نامه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و موافقت سسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 34 - از تاریخ تصویب این آئین نامه مقررات بازنشستگی و وظیفه مذکور در آئین نامه استخدامی شرکت سهامی تلفن ایران مصوب بیستم آذر ماه 2514 شاهنشاهی در مورد مستخدمین شاغل شرکت مخابرات ایران ملغی میباشد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9490
تاریخ تصویب :
1356/04/06
تاریخ ابلاغ :
1356/04/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :