جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 9018 13/4/2536
وزارت علوم و آموزش عالی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/4/2536 بنا به پیشنهاد 165688 مورخ 16/3/2536 وزارت علوم و آموزش عالی و باستناد تبصره 45 قانون بودجه سال 2519 کل کشور تصویب نمودند دانشگاه اصفهان میتواند بعضویت مؤسسات بین المللی زیر :
International Asslciation of Universitites Society for the study of Islamic Philosophy Science
Baruch cillege,
Association des ecoles International
در آید و حق عضویت آنها را ازبودجه آن دانشگاه پرداخت نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9519
تاریخ تصویب :
1356/04/13
تاریخ ابلاغ :
1356/06/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :