جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 51960 15/5/2536
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/5/2536 بنا به در خواست شماره 1463 /21/11/24 مورخ 8/7/2536 وزارت دادگستری و پیشنهاد شماره 25/100/15349 مورخ 6/5/2536 وزارت کشاورزی و عمران روستائی و باستناد ماده 37 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصویب نمودند که مساحت هفت هکتار از اراضی ملی شده موسوم به جدو ل فرامرزی واقع در شهرستان یاسوج طبق نقشه پیوست پیشنهاد مجاناً بوزارت دادگستری جهت ایجاد ساختمان دادگاه بخش یاسوج واگذار شود.
وزارت مذکور نمیتواند زمین مورد واگذاری را بغیر اجاره یا انتقال دهد وبرای تبدیل آن باید اجازه وزارت کشاورزی و عمران روستاائی را تحصیل کند و در صورتیکه زمین مذکور در مدت دوسال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد عیناً بوزرات کشاورزی و عمران روستائی مسترد می گردد همچنین حفظ و حراست آن از تاریخ واگذاری بعهده وزارت دادگستری میباشد.اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9542
تاریخ تصویب :
1356/05/15
تاریخ ابلاغ :
1356/06/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :