جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 44656 21/6/2536
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/6/2536 بنا به پیشنهاد شماره 10975/1 مورخ 6/5/2536 وزارت دادگستری و باستناد بند 4 ماده 1 قانون طرز استفاده ارز درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب اردبیهشت ماه 2524 شاهنشاهی آئین نامه تشکیل صندوق تعاون مسکن وزارت دادگستری و شرایط پرداخت وام مسکن را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - بمنظور تأمین مسکن قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری صندوق تعاون مسکن وزارت دادگستری با وجوهی که از محل درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی و اضافه درآمد و صرفه جوئیهای سنوات گذشته اداره مزبور تأمین میشود برای پرداخت وام مسکن به کارکنان مذکور تشگیل میگردد.
ماده 2 - صندوق تعاون مسکن وزارت دادگستری که از این پس صندوق نامیده میشود دارای شخصیت حقوقی بوده و براساس مقررات این أئین نامه اداره خواهد شد.
ماده 3 - صندوق میتواند همه ساله از اعتبار موضوع بند 4 ماده 1 قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی یا هر محل مجاز دیگر برای ازدیاد منابع خود و اعطای وام بتعداد بیشتری از متقاضیان وام بدون بهره دریافت نماید.
ماده 4 - اداره امور صندوق بعهده هئیت مدیره ای مرکب از سه نفر، و یکنفر مدیر عامل خواهد بود که از بین قضات یا کارمندان اداری وزارت دادگستری برای مدت 4 سال از طرف وزیر دادگستری انتخاب میشوند.
تبصره 1 - وزیر دادگستری دو نفر از قضات یا کارمندان وزارت دادگستری را نیز بعنوان عضو علی البدل برای همان مدت تعیین مینماید.
تبصره 2 - انتخاب مجدد اعضای اصلی و علی البدل و مدیر عامل بلامانع است و در صورت فوت یا استعفا یا بازنشستگی یا علل دیگری که مانع ادامه کار هریک از آنان باشد وزیر دادگستری جانشین آنان را برای بقیه مدت تعیین خواهد کرد.
ماده 5 - وظائف هئیت مدیره و مدیر عامل و ترتیب اداره و نحوه نگاهداری حساب صندوق و انتخاب بانک عامل که متقاضیان واجد شرایط وام پرداخت خواهد نمود بوسیله وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده 6 - وام مسکن منحصراً بقضات و کارکنان اداری که واجد شرایط زیر باشند پرداخت خواهد شد:
الف : بیش از جهار سال سابقه خدمت رسمی داشته باشد.
ب : خودت یا همسر یا اولاد تحت ولایت آنان مالک واحد مسکونی نباشد.
ج : طبق سند رسمی یا به تشخیص هیئت مدیره صندوق از محل استیجاری برای سکونت استفاده نماید.
د : قبلاً از وام مسکن وزارت دادگستری یا مؤسسات تابعه بهرهمند نشده باشد.
تبصره - در صورتیکه قضات و کارکنان واجد شرایط در این ماده یا همسر یا اولاد تحت ولایت آنان زمین ملکی داشته باشند میتوانند طبق ضوابطی که از طرف وزیر دادگستری معین خواهد شد برای احداث ساختمان وام مسکن استفاده نمایند.
ماده 7 - میزان وام مسکن و احداث ساختمان برای قضات حداکثر سه میلیون ریال و برای کارمندان اداری حداکثر دومیلیون ریال و برای کارکنان رسته خدمات حداکثر یک میلیون و پانصد هزار ریال معین میشود.
ماده 8 - مدت بازپرداخت وام پانزده سال خواهد بود.
ماده 9 - بهره وام از چهار تا شش درصد درسال است و درابتدا بمبلغ وام افزوده خواهد شد.
ماده 10 - خانه ای که بادریافت وام مسکن خریداری یا ساخته میشود تااستهلاک کامل وام مربوط در رهن وام دهنده خواهد بود و از نظر آتش سوزی باید بیمه شود.
ماده 11 - به هیچکس بیش از یکبار وام خرید خانه یا احداث ساختمان داده نخواهد شد.
ماده 12 - بدهی های ناشی از دریافت وام مسکن توسط صندوق نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه میشود تا درصورت فوت وام گیرنده در زمان اشتغال یا بازنشستگی مانده بدهی او بخشوده شده و از ورثه مطالبه نگردد حق بیمه مربوط بچمع بدهی وام گیرنده افزوده میشود.
ماده 13 - کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی ، تنظیم سند، بیمه ، پرداخت مالیات ، عوارش وسایر هزینه های مربوط به تنظیم سند قرار داد وام بعهده وام گیرنده است .
ماده 14 - چگونگی رابطه صندوق و بانکعامل برای پرداخت پول از طرف صندوق به بانک ، دادن وام بکسانیکه از طرف صندوق معرفی میشوند، استرداد وام ، مبلغ کارمزد ، شرایط بیمه و بطور کلی حدود اختیارات بانک بوکالت از صندوق در اجرای این آئیننامه طبق قراردادی خواهد بود که بین وزارت دادگستری و بانک عامل تنظیم خواهد شد.
ماده 15 - در صورتیکه معلوم شود وام گیرنده یا همسر یا اولاد تحت ولایت او هنگام درخواست یا دریافت وام مسکن خانه ملکی داشته است کلیه بدهی وام گیرنده با احتساب سود اصلی دوازده در سال آنرا مسترد دارد.
اگر وام گیرنده پس از اخطار صندوق یا بانک عامل ظرف یکماه نسبت باسترداد وام و خسارت اقدام ننماید با صدور اجرائیه و اقدام قانونی دیگر نسبت به وصول وام وخسارت وارده از هر قبیل اقدام خواهد شد.
ماده 16 - صندوق میتواند بآن عده ازقضات و کارکنان واجد شرایط مندرج در ماده 6 این آئین نامه که در شهرستانها خدمت میکنند در صورتبکه بخواهند از خانه هائیکه دولت احداث میکند خریداری نمایند بمیزان پیش قسط خرید وام بدهد و بااحتساب بهره و هزینه های مربوط براساس مقررات این آئین نامه ظرف مدت شصت ماه باقساط مساوی مسترد دارد.
ماده 17 - ضوابط مربوط به تعیین اولویت متقاضیان واجد شرایط برای دریافت وام و همچنین دستور العمل هائی که در اجرای این آئین نامه لازم است از طرف وزیر دادگستری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور در امور اجرائی - منوچهر آگاه
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9555
تاریخ تصویب :
1356/06/21
تاریخ ابلاغ :
1356/07/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :