جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 49774 15/5/2536
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/52536 بنا به پیشنهاد شماره 669/6 مورخ 19/4/2536 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودندآئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری بشرح زیر اصلاح شود:
الف : شرح زیر بعنوان تبصره 3 به ماده 4 آئین نامه اجرائی قسمتی ار تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری الحاق و تبصره 3 ماده مذکور به تبصره 4 تبدیل شود.
تبصره 3 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند در مورد مدرسان ، مربیان و کمک مربیان خود در آموزشگاههای حرفه ای یا اختصاصی که روزانه دونوبت فعالیت آموزشی دارند برحسب مورد براساس مفاد بندهای » الف » یا » ب»
تبصره 2 این ماده رفتار نمایند.
ب : اصلاحات زیر در مورد 4،5،6،8 بعمل آید.
1 - مبلغ حق تدریس مندرج در بند (ب) ماده 4 بشرح زیر تعیین شود:
- هر گاه مدرس دارای درجه دکترای مربوط به موضوع تدریس باشد حداقل ساعتی 850 ریال و حداکثر 950 ریال . -هر گاه مدرس دارای درجه فوق لیسانس مربوط به موضوع تدریس باشد حداقل شساعتی 700 ریال و حداکثر ساعتی 850 ریال .
- در غیر از موارد فوق حداکثر ساعتی 520 ریال.
2 - میزان حق تدریس موضوع تبصره 2 ماده 4 بشرح زیر تعیین شود:
- به مربیان کارگاهها در صورت تدریس در کارگاهها حداکثر شصت ساعت حق تدریس در ماه از قرار ساعتی حداکثر 350 ریال .
- به مدرسان دروس نظری در صورت تدریس نظری حداکثر سی ساعت در ماه از قرار ساعتی حداکثر 700 ریال.
3 - بند های (الف ) و (ب) ماده 5 بشرح زیر اصلاح شود:
- حق تألیف برای متون فارسی تا ده هزار کلمه به ازاء هر کلمه حداکثر 5/3 ریال و مازاد برآن هر کلمه حداکثر 5/2 ریال.
- حق ترجمه از متون خارجی به فارسی تا ده هزار کلمه به ازاء هر کلمه حداکثر 5/2 ریال ومازاد برآن هر کلمه حداکثر 5/1 ریال.
4 - میزان حق تحقیق موضوع ماده 6 به حداکثر 520 ریال برای هر ساعت افزایش یابد.
بند زیر بعنوان بند » ت » به این ماده اضافه شود:
ت : محقق حداقل دارای درجه لیسانی بوده یا سابقه تحقیق داشته و طبق تشخیص کمیته موضوع ماده 2 این آئین نامه صلاحیت تحقیق را دارا باشد.
5 - میزان حق حضور در جلسه برای هر جلسه حداکثر 1750 ریال تعیین شود.
ج : شرح زیر بعنوان ماده 14 به آئین نامه مذکور به ماده 15 تبدیل شود:
ماده 14 - مابه التفاوت مبالغی که براساس این اصلاحیه به مستخدمین قابل پرداخت است موکول است به وجود اعتبار در بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تازمانیکه اعتبار کافی برای این منظور تأمین نشده است با مستخدمین طبق مقررات مورد عمل قبلی رفتار خواهد شد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور ومعاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9555
تاریخ تصویب :
1356/06/15
تاریخ ابلاغ :
1356/07/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :