جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


به تاریخ :30/6/73 شماره دادنامه :395
مرجع رسیدگی :شعبه اول حقوقی یک تهران
تجدیدنظرخواهان :آقای فروهرباوکالت آقای محمدحسین
تجدیدنظرخوانده :آقای عبدالعلی
خواسته :تجدیدنظر
رای دادگاه
1- خواسته وکیل تجدیدنظرخواه فسخ والغای دادنامه 1245-15/12/1372 صادره ازشعبه 49دادگاه حقوقی دوتهران دایربه صدورحکم تخلیه ازیکباب آپارتمان جزپلاک ثبتی 3382/6933بخش 2تهران موضوع اجاره نامه عادی 15/8/1359می باشد.وکیل تجدیدنظرخواه اجمالاعنوان نموده که موکلش ..... فروهربااجازه مالک ازمورداجاره به عنوان مطب استفاده می کندواین موضوع رادردادگاه بدوی عنوان کرده بدین منظورکه دادگاه موردراازشمول قانون روابط موجرومستاجر(1362)خارج سازداماعلیرغم تمسک وی به تحقیق و معاینه محلی ،دادگاه بدوی به تقاضای وی ترتیب اثرنداده است ودرپایان خواستارآن شده که باتوجه به اینکه رای وحدت رویه قضائی دربرخوردباقانون الحاق یک بندبه عنوان بندج ودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجر 1362تغییریافته ،دادنامه تجدیدنظرخواسته ملغی گردد.2-اولابرخلاف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه علاوه براینکه درپرونده مطروحه دردادجگاه بدوی مشارالیه درخصوص استفاده موکلش ازمورداجاره به عنوان مطب مطلبی عنوان ننموده بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه 1/12/1372دادگاه اصرارداشته که مورداجاره مطب تلقی نشود.ثانیادرنظراین دادگاه قانون الحاق یک بند به عنوان بندج ودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجر(1362)علاوه براینکه درمقام اخراج مطب های پزشکان ازشمول قانون مدنی نبوده بلکه اصل راحاکمیت مقررات قانون مزبورودرمرحله بعدی تابع قراردادبین طرفین قرارداده است ولذابرفرض شمول قانون الحاقی مزبوربرموردتغییری درحاصل امرصورت نخواهدگرفته .ثالثابررای دادگاه بدوی ازحیث تطبیق موردبارای وحدت رویه قضائی 71/576 اشکالی وجودنداردواعمال مقررات قانون الحاقی مارالذکردراین مرحله ازدادرسی نسبت به موردموجبی نداردزیراعلی الاصول آرای صادره نبایدباقوانینی که درزمان صدورآنهالازم العمل بوده مخالف باشد(ماده 562 قانون آئین دادرسی مدنی ).رابعاقرارداد15/8/1359 دلالتی برتوافق طرفین براستفاده ازمورداجاره به عنوان مطب نداردوعمل مستاجرین درتغییرنوع استفاده ازآن صرفنظرازاینکه دراین رابطه تخلفی صورت داده اندیاخیرنمی تواندتغییری درحاکمیت مقررات قانونی مدنی بر موردحاضربدهد3- باتوجه به مراتب فوق دادنامه 72/1245صادره ازشعبه 49 دادگاه حقوقی دوتهران نتیجتاتاییدواستوارمی شود.
دادرس دادگاه -اجتهادی

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 93-94

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
395
تاریخ تصویب :
1373/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :