×

آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی

آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی

آئین-نامه-نظارت-بر-عملیات-صاحبان-دفاتر-اسناد-رسمی
شماره 953/7 12/2/1350
نظر به مفاد تبصره 1 ماده 165 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1348 و نظر به اجراء مدلول ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/1345 دایر بافتتاح حساب مخصوصی در بانک ملی ایران به منظور مراجعه مستقیم مودیان مالیاتی به شعب و باجه های بانک مزبور برای پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون آئین نامه شماره 20471 - 2 - 5/8/1347 مصوب وزارتین دارائی و دادگستری لغو و بجای آن برای نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مقرر در تبصره 2 ماده 16 اصلاحی آئین نامه ذیل تصویب می شود:
ماده 1 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرای بند الف ماده 41 و ماده 42 قانون در موقع ثبت اسناد مربوط بوام موضوع معاملات شرطی و ذمه ای و سایر معاملات استقراضی در مواردی که مدت وام مذکور در سند به آخر سال تنظیم و ثبت آن ختم نمیشود و بسال یا سالهای بعد امتداد پیدا میکند موظفند بهره مدت تا آخر سال ثبت سند و در صورتیکه سند در روز آخر سال ثبت شود مالیات متعلق به بهره تا آخر سال بعد را بنرخ مذکور در ماده 40 قانون محاسبه و مالیات متعلق به آن را بنرخ مقرر در ماده 134 قانون باضافه سه درصد درآمد بابت مالیات اضافی موضوع ماده 166 قانون از طلبکار وصول کنند و در موقع فسخ یا ابطال سند نیز مالیات متعلق به بهره وام را نسبت به بقیه مدتی که مالیات آن پرداخت نشده است تا تاریخ فسخ معامله یا ابطال سند به نرخهای مذکور محاسبه و باضافه سه درصد فوق الذکر از طلبکار وصول نمایند.
ماده 2 - در کلیه مواردی که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن وصول مالیات و حق تمبر معاملات بعهده صاحبان دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است صاحبان دفاتر مذکور مکلفند مالیات و حق تمبر وصول شده بابت هر معامله را جداگانه پس از کسر چهاردرصد حق الزحمه خود طبق فرمی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آنان قرار داده خواهد شد بیکی از شعب یا نمایندگی یا باجه های بانک ملی ایران بحساب مخصوصی که در آن بانک افتتاح شده است پرداخت و رسید بانکی دریافت و یک نسخه از آن را بمودی تسلیم کنند.
مبلغ مالیات حق تمبر مالیات اضافی مقرر در ماده 166 قانون مالیاتهای مستقیم که از مودی دریافت میشود با تعیین و تفکیک چهاردرصد آن که بابت حق بیمه سردفتران و دفتر یاران است باید حین معامله و ثبت آن در دفتر ذیل متن سند و دفتر اسناد ذکر و پس از پرداخت وجه ببانک و اخذ قبض بانکی شماره قبض با ذکر سری و تاریخ و شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ملی دریافت کننده وجه نیز در هامش سند و ستون ملاحظات همان معامله در دفتر قید شود.
ماده 3 - فرمهائی که به صاحبان دفاتر اسناد رسمی تسلیم میشود تا برای پرداخت مالیات و حق تمبر ببانک و دادن فهرست معاملات از آنها استفاده کنند باید بطور کامل تنظیم و در اجرای مدلول تبصره ماده 135 اصلاحی قانون مزبور مشخصات کامل هویت مودی حتی از لحاظ تاریخ روز ماه و سال صدور شناسنامه او در فرمها نیز نوشته و فرمها از هر حیث تکمیل شود.
ماده 4 - فهرست اسناد معاملات و انتقالات مذکور در مواد 32 و 44 و 53 قانون مزبور که در هر هفته ثبت شده است باید با تعیین مشخصات معاملات و سری و شماره و تاریخ رسیدهای بانکی و نام شعبه یا نمایندگی یا باجه بانک ملی دریافت کننده مالیات و حق تمبر بابت هر معامله روی نمونه های مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی گذاشته خواهد شد از طرف صاحبان دفاتر مذکور تنظیم و منتهی تا آخر هفته بعد باداره دارائی محل تسلیم شود.
اداره دارائی پس از وصول فهرستهای نامبرده موظف است برای احراز وصول مالیات و حق تمبرهای مندرج در آنها فهرستهای مزبور را از این لحاظ با صورتها و نسخ رسیدهای بانکی ارسال شده از طرف بانک ملی ایران تطبیق و در صورت مطابقت صحت آنها را گواهی و در صورت مطابقت صحت آنها را گواهی و در صورت اختلاف علت آن را روشن و هر گونه اقدام و تعقیبی که لاطم است بعمل آورد و پس از رسیدگی یک نسخه از رسید بانکی را بحوزه ممیزی مربوط بفرستد.
تبصره 1 - هر گاه آخرین روز مهلت تسلیم فهرستهای مذکور در فوق مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز بعد از تعطیل تا آخر وقت اداری همان روز آخرین روز مهلت خواهد بود.
تبصره 2 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخی که فرم مخصوص تسلیم مالیات و حق تمبر ببانک ملی ایران ( که متضمن مشخصات معاملات مشمول مالیات و حق تمبر و موارد مشمول ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم نیز میباشد) به آنان تسلیم میشود از این فرم بجای فهرست معاملات مذکور در این ماده از این آئین نامه نیز استفاده کنند نسلیم فرم مزبور را از طرف صاحبان دفاتر اسناد رسمی ببانک ملی ایران برای پرداخت مالیات و حق تمبر رافع تکلیف تسلیم فهرستهای جداگانه خواهد بود.
ماده 5 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی میتوانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد وظائفی را که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آئین نامه بعهده آنان است بمسئولیت خود بدفتریار خویش واگذار کنند و این عمل رافع مسئولیت آنان و آثار ناشیه از آن در قبال اداره دارائی نخواهد بود ولی در صورتی که تصدی و اداره امور دفتر اسناد رسمی بواسطه مرخصی سردفتر یا به هر علت دیگر بعهده دفتریار واگذار شود خود دفتریار مسئول انجام تکالیفی خواهد بود که مطابق قانون و این آئین نامه بجای سردفتر انجام میدهد.
ماده 6 - در مواردیکه دین وسیله اجراء ثبت اسناد وصول میشود در موقع فک معامله یا ابطال سند در دفتر اسناد رسمی نسبت به مدتی که مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی خسارت تاخیر تادیه بقرار صدی دوازده قابل مطالبه است مالیات از ماخذ دوازده درصد مذکور محاسبه و وصول خواهد شد مگر اینکه مدارک پرونده اجرائی میزان وصولی از این بابت را کمتر نشان دهد در این صورت مالیات از ماخذی که پرونده اجرائی نشان میدهد وصول میگردد ولی در هر حال اگر ماخذ مذکور در پرونده اجرائی کمتر از نرخی باشد که راجع به بهره همه ساله از طرف دولت در اجرای قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود نرخ مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود.
ماده 7 - در مورد وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی مذکور در تبصره 2 ماده 40 قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقضاء مدت مذکور در اسناد معاملات نامبرده در صورتیکه معامله بصورت شرطی باشد از تاریخ انقضاء مدت مزبور و در مورد معاملات رهنی از تاریخ مطالبه رسمی زیان دیر کرد بقرار صدی دوازده محاسبه و در موقع ابطال سند و فک معامله مالیات بهره حسب مورد از تاریخهای فوق الذکر تا موقع فک معامله از ماخذ صدی دوازده وسیله دفتر اسناد رسمی مربوط وصول خواهد شد مگر اینکه مورد مشمول قسمت آخر ماده 6 این آئین نامه باشد که در این صورت طبق قسمت آخر ماده مزبور عمل خواهد شد.
ماده 8 - نسبت باسناد استقراضی مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مساعده و تقاوی بکشاورزان و کارگران و اسناد راجع بترک دعوی و نظائر آن که انتفاعی از آن در بین نباشد مالیات بهره تعلق نمیگیرد.
ماده 9 - ادارات دارائی یا ممیزین مالیاتی حق دارند هر ماهه دفاتر اسناد رسمی حوزه خود را برای اجراء مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آئین نامه مورد بازرسی قرار دهند و بدفاتر و ماخذ موجود برای احراز اینکه صاحب دفتر بتکالیف خود در امر وصول و ایصال مالیاتهای مقرر عمل کرده است یا نه رسیدگی کنند صاحبان دفاتر مکلفند موجبات تسهیل رسیدگی اداره نامبرده یا ممیزین مالیاتی را فراهم نمایند.
ماده 10 - در صورت تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی از هر یک از وظائف و تکالیف مقرر در این آئین نامه متخلف طبق مقررات حسب مورد مشمول جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم یا تعقیب انتظامی خواهند شد.
وزارت دارائی وزارت دادگستری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 7650

تاریخ تصویب : 1350/02/12

تاریخ ابلاغ : 1350/02/21

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.