جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


به تاریخ :18/2/73 شماره دادنامه :73-40
مرجع رسیدگی :شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران
تجدیدنظرخواهان :ابوالقاسم به وکالت محمود
تجدیدنظرخوانده :شاهپور
خواسته :تجدیدنظر
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمودبه وکالت ازطرف آقای ابوالقاسم بطرفیت آقای شاهپورباوکالت بعدی آقای محمودنسبت به دادنامه شماره 72/819صادره ازشعبه 49دادگاه حقوقی 2تهران باتوجه به محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه واظهارات ومدافعات وکیل تجدیدنظر خوانده نظرباینکه بموجب بندج ماده واحده الحاقی یک بندبعنوان بندج ودو تبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362که متعاقب صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته ورای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیئت عمومی دیوانعالی کشورکه مستنددادنامه مذکوردرتخلیه مورداجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره قرارگرفته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم الاجرامی باشدمحل کارپزشکان تابع قراردادفیمابین بوده ودرصورت نبودن قراردادتابع قانون مدنی می باشدودرخصوص موردقرارداداجاره فیمابین طرفین دعوی بشرح اجاره نامه رسمی شماره 92894-12/12/59 صراحت داردکه مورداجاره جهت شغل پزشکی به اجاره واگذارگردیده ورابطه استیجاری بین طرفین هم مشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356 می باشدبنابراین ازآنجائی که براساس قرارداداجاره منعقده بین طرفین دعوی روابط استیجاری آنان تابع مقررات قانون اخیرالذکربوده وخواهان بدوی براساس مقررات این قانون فقط درموارداحصائیه درآن استحقاق درخواست تخلیه مورداجاره راداردودرقانون مذکورصرف انقضای مدت اجاره ازمواردتخلیه مورداجاره محسوب نبوده ودرنتیجه به جهت مذکورتخلیه مورداجاره موقعیت قانونی نخواهدداشت وبموجب دادنامه تجدیدنظر خواسته هم بصرف انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورداجاره صادرشده است . بنابراین دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه راواردوموجه تشخیص وضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رددعوی خواهان بدوی صادرواعلام می نماید. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان
چاپ اول -1375 صفحه 98-99

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
40
تاریخ تصویب :
1373/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :