جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 5658/7 1/8/1354
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر ناظر بر اندوخته اسکناس که در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم مهرماه 1354 شمسی از طرف مجلس سنا اتخاذ گردیده و طی نامه شماره 5269 مورخ 23/7/54 مجلس مزبور واصل گردیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - سید ضیاء الدین شادمان
جناب آقای هویدا نخست وزیر
تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس که در جلسه روز دوشنبه 21 مهر ماه 1354 از طرف مجلس سنا اتخاذ گردیده است بضمیمه ایفاد میگردد.
نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی
تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر ناظر بر اندوخته اسکناس
مجلس سنا بموجب تبصره بند ب ماده 21 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 18/4/1351 جنابان آقایان سناتور محمدذوالفقاری و سناتور حسین دها را بسمت ناظر اندوخته اسکناس انتخاب کرده است.
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی از طرف مجلس سنا اتخاذ گردیده است.
نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
8980
تاریخ تصویب :
1345/07/21
تاریخ ابلاغ :
1345/08/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :