جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 64680 29/9/1354
تصمیم قانونی دائر بانتخاب 15 نفر میتشاران اصلی و پنج نفر مستشاران جانشین دیوان محاسبات
مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 25/9/54 بموجب ماده 5 قانون دیوان محاسبات مصوب 31/2/52 بیست نفر آقایان مفصله الاسامی زیر را بعنوان مستشاران اصلی و مستشاران جانشین دیوان محاسبات انتخاب نموده است :
مستشاران اصلی
1 - آقای کاظم تدین
2 - آقای مهدی شه ملکی
3 - آقای غلامعلی مهنا
4 - آقای محسن شریعتمداری طالقانی
5 - آقای محسن رازقی
6 - آقای شمس الدین خلخالی
7 - آقای محمدعلی کاشانچی
8 - آقای مرتضی جعفری
9 - آقای عبدالولی نورنعمت اللهی
10 - آقای هژبر کلالی
11 - آقای هوشنگ سعادتی
12 - آقای جلال عدیلی
13 - آقای حسین شاهق
14 - آقای محمدقلی داوری صبور
15 - آقای عباس ولیخانی
مستشاران جانشین
1 - آقای زین الدین کیائی نژاد
2 - آقای هادی هاشمی
3 - آقای ضیاء الدین خاقانی
4 - آقای مهدی سها
5 - آقای احمد یونسی
تصمیم قانونی فوق باستناد ماده 5 قانون دیوان محاسبات در جلسه روز سه شنبه بیست و پنجم آذرماه 1354 شمسی از طرف مجلس سه شنبه 25 آذرماه 1354 شمسی از طرف مجلس شورایملی اتخاذ گردید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9040
تاریخ تصویب :
1345/09/25
تاریخ ابلاغ :
1345/10/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :