جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


به تاریخ :3/12/72 شماره دادنامه :72-667
مرجع رسیدگی :شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :حسین
خوانده :جلیل
خواسته :تجدیدنظر
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین بطرفیت آقای جلیل نسبت به دادنامه شماره 399-20/4/72 صادره ازشعبه 49دادگاه حقوقی دوتهران باتوجه به جامع اوراق پرونده ومندرجات دادخواست ولایحه اعتراضیه تقدیمی ،اعتراض تجدیدنظرخواه واردوموجه است زیراطبق رای وحدت رویه شماره 576 هیئت عمومی دیوانعالی کشوراماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران مورداستفاده واقع می شودمحل کسب و پیشه یاتجارت محسوب نبوده وتخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362وماده 494قانون مدنی خواهدبودوازآنجائی که تجدیدنظرخوانده بموجب اجاره نامه رسمی شماره 6606-6/1/53 مورد اجاره راجهت تاسیس درمانگاه اجاره نموده است وتاسیسی درمانگاه هم مفهومی جزحضورعده ای پزشک جهت خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران نخواهدداشت ونتیجتابه لحاظ اینکه مورداجاره محل عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران محسوب بوده وتجدیدنظرخوانده هم حسب مدافعات خودازآن بهمین نحواستفاده میکرده مشمول رای وحدت رویه فوق الذکربوده وبه اعتبارآن ازشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال 1356که ناظربه محل کسب وپیشه یاتجارت بوده خارج محسوب وتخلیه آن مشمول مقررات مربوط به محل سکنی یعنی قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال 1362وماده 494بوده وقانون اخیرالذکردرخصوص موردحاکم بر روابط حقوقی فیمابین طرفین دعوی می باشدونظربه اینکه حسب مدلول ماده 494 قانون مدنی ،اجاره عقدلازمی بوده که به محض انقضای مدت برطرف می گرددوبعد ازمضی مدت اجاره ادامه تصرفات استیجاری مستاجردرعین مستاجره منوط به موافقت ورضایت موجرخواهدبودودرمانحن فیه چون مدت اجاره طبق اجاره - نامه رسمی تنظیمی بین طرفین دعوی ازتاریخ 1/8/53 یکسال بوده که قبل ازصدور اجرائیه ازطرف دفترخانه ذیربط منقضی گردیده ،لذابه لحاظ انقضای مدت اجاره ومخالفت تجدیدنظرخواه به ادامه تصرفات استیجاری تجدیدنظر خوانده درمورداجاره صدوراجرائیه ازطرف دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه رسمی جهت تخلیه عین مستاجره قانونابلااشکال بوده وازاین حیث موجبی برای ابطال آن نمی باشد.بنابراین وبنابه مراتب اشعاری دادگاه ،اعتراض تجدیدنظرخواه راواردوموجه تشخیص وضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادرواعلام می نماید.رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 28دادگاه حقوقی دوتهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 101-102

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
667
تاریخ تصویب :
1372/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :