جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 1125 - 7 18/2/54
وزارت تعاون و امور روستاها
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/2/1354 بنا به پیشنهاد شماره 255/م مورخ 27/1/1354 وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شماره 3707/346 مورخ 29/12/1353 سازمان اطلاعات و امنیت کشور در مورد حل اختلافات عشایر مغان تصویب نمودند تصویب نامه شماره 4/1536 مورخ 22/5/46 هیئت وزیران لغو و وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است مفاد تصویب نامه شماره 9544 مورخ 22/11/1342 دایر به واگذاری اراضی مکانیزه مورد ادعا را در صورتی که بلامعارض باشد با رعایت مقررات مربوط به موقع اجراء بگذارد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
8838
تاریخ تصویب :
1354/02/13
تاریخ ابلاغ :
1354/02/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :