جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رئیس درویش - سادات امامزاده علی - سرزرد - سرنهیل - میرزا محسن - سرفاریاب - سرنهیل - میررشید - سیدعلی - شاخمره - شاه رضا - طاق دشت - طاوه اسپید - عزیزی - قلعه داورپناه - کاظم آباد - کشوری - کیان - کندال - کچلا - کلایه پائین - کرگیو - لیرتحرک - محمدرشید - مازه کره - منهدان - مه گردی - میزا محمدحسین - میرزاها - میرعلیمحمد - ناصرآباد - نهم - قهوه خانه عباسی .
2 - بخش حومه کهکیلویه شامل دهستانها و دهات مشروحه زیر میباشد:
الف - دهات تابع دهستان جنوبی دشمن زیاری :
آب بلی طک - آب کره تل - آب کرتلی - آب گرازی - آیید - اسکندر - امیدوار - ابرآفتاب - بدول - بن دره - برگنجی - بوند - بونه ریگی - پاچنگ - پاکل - پس چات - تنگ چیگون - تنگ زرد - جادی - چغل - چم مورت - داریاب - درب راک - دم تنگ چیگون - دره نی - دشت بند - دشت قاضی - دشت مازه - دوریزگان - راک - رمضان - زیرجو - سه طرف - سه گذار - شیخان - صدرابه - عبدل - علیرضا - علیاکبر - عمارت - فرج - قلعه گل - قلعه دختر - کاابرهمی - کابمون علی - کلاچوب - کلو - کرب - کل محمد - کل خونگستان - کوشک زیرجو - کوه راک - کوه سیاه - گاومردال - مله گل - مشهدی صوری - منصور - میراسلان - میرغریب - میرمحمد قلی - نخل - مکی .
ب - دهات تابع دهستان جنوبی طیبی گرمسیری بشرح زیر تعیین میگردد:
امیرنجم الدین - آبکوه - امامزاده عسگر - برج کاظم - باعملک - بردر زرد - برزیان - بلوط بنگان - بلوط حصار - چم چید - چارکرنور - چم خانی - خشاب شیرین - خشاب تلخ - خلیفه ای - داربلند - دزدک - دم اشکفت خلیفه ای - دوخاسی - ده امامقلی - ده جاجی آباد - ده مشهد عباس - زیرکمرسوق - شیخ جانباز - شاشگه - طرف شیرین - عبدمحمد - قهوه خانه پنج طرف شیرین - کفشکنان - کلاتک - گدارنارکون - گنجی - گیوه چرمی - مشهدی جعفر - مشهدی یدالله - موردراز - محمدحسین - میرحسین علی - میرعبده سید - میرعلی پناه - نودراز - خرابه .
3 - بخش لنده - با انتزاع دهات و آبادی هائی که طبق بند (2) تابع بخش حومه کهکیلویه میشود. محدوده بخش لنده شامل بقیه دهات و آبادیهای واقع در بخش سابق لنده خواهد بود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
8963
تاریخ تصویب :
1354/06/30
تاریخ ابلاغ :
1354/07/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :