جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 44964 29/7/1354
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1354 بنا به پیشنهاد شماره 26/م ح مورخ 8/2/1354 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد ماده 42 قانون استخدام کشوری و پیرو تصویبنامه شماره 27178 مورخ 21/7/1353 تصویب نمودند :
1 - وزراتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند از اول فروردین ماه 1354 فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمین خود را تا میزان مقرر در جدول شماره 2 با توجه به تبصره آن منضم به تصویبنامه شماره 16 - 250/م مورخ 12/5/1354 افزایش دهند ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمین دولت شاهنشاهی ایران نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله بریال در تاریخ 29 اسفند ماه 1352 میباشد و در صورتیکه در برابری نرخ ارزهای مذکور با ریال افزایش یا کاهش حاصل گردد ما به التفاوت در هر سه ماه یکبار بعنوان تفاوت تسعیر از اعتبار مربوط پرداخت یا کسر خواهد شد.
2 - از اول فروردین ماه 1354 بجای جدول شماره 3 موضوع ماده 8 آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور جدول اصلاحی شماره 3 پیوست این تصویبنامه ملاک پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کلیه معلمین و کارکنان مدارس ایران در خارج قرار داده میشود و تبصره 2 ماده 8 آئین نامه مذکور بشرح زیر تغییر مییابد:
تبصره 2 - در صورتی که برای تدریس برنامه های وزارت آموزش و پرورش بزبان فارسی برای ایرانیان مقیم کشورهای دیگری که در جدول شماره 3 اصلاحی منظور نشده است پست سازمانی ایجاد شود فوق العاده اشتغال خارج ازکشور معلمین و سایر مستخدمینی که از طرف وزارت آموزش و پرورش برای اشتغال در مدارس انتخاب و برای تصدی پستهای فوق اعزام میشوند بوسیله کمیسیون موضوع ماده 5 آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور با توجه به جدول مذکور تعیین میشود.
3 - به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری همچنین مستخدمین پیمانی که در ماموریت های ثابت خارج از کشور بسر میبرند و از فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع این تصویبنامه استفاده مینمایند مزایای مستمر یا فوق العاده مخصوص پرداخت نخواهد شد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
8980
تاریخ تصویب :
1354/07/28
تاریخ ابلاغ :
1354/08/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :