جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 62078 3/9/1354
وزارت آموزش و پرورش
هئیت وزیران در جلسه مورخ 3/9/54 بما به پیشنهاد شماره 7256/ط مورخ 3/6/1354 وزارت آموزش و پرورش و موافقت شماره 2197/4 مورخ 25/5/54 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد تبصره ماده 3 قانون تاسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور وظایف و اختیارات شورای سازمان مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند :
الف - بررسی و تصویب پروژه های تحقیقاتی سازمان در زمینه استقرار مدارس و تعیین معیارها و استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی مدارس با رعایت قانون برنامه و بودجه کشور .
ب - بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت سازمان در زمینه احداث و توسعه و ترمیم و نوسازی و تجهیز مدارس کشور .
پ - بررسی و تصویب مقررات استخدامی سازمان پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ت - بررسی و تصویب تشکیلات سازمان پس از تاید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
ث - تعین وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در حدود قوانین و مقررات مربوط.
ج - بررسی و تایید بودجه سازمان در قالب فصول و مواد هزینه برای پیشنهاد بسازمان برنامه و بودجه.
چ - بررسی و تصویب قراردادهای خاص (غیرتیپ) با مهندسان مشاورپیمانکاران سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی با رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه کشور.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9012
تاریخ تصویب :
1354/09/03
تاریخ ابلاغ :
1354/09/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :