جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 67368 29/10/1354
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پیشنهاد شماره 1/6/23722/12261 مورخ 21/10/54 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشوری مصوب آبانماه 1316 تصویب نمودند بخش باخزر واقع در شهرستان تربت جام استان خراسان با محدود فعل ی و بمرکزیت تایباد به شهرستان تبدیل گردد. شهرستان مذکور شامل یک بخش حومه به مرکزیت تایباد خواهد بود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9055
تاریخ تصویب :
1354/10/29
تاریخ ابلاغ :
1354/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :