جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


به تاریخ :17/8/71 شماره دادنامه :634-17/8/71
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :حاج عبدالله
خوانده :انجمن خوشنویسان ایران
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
خواسته وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تخلیه مورداجاره خوانده جزپلاک ثبتی شماره 3635موضوع اجاره نامه رسمی شماره 45596مورخ 5/9/1354 به علت انقضامدت بااحتساب خسارات دادرسی می باشد.نظربه اینکه حسب مدارک تقدیمی مالکیت خواهان ثابت ورابطه استیجاری فیمابین مستقرو مدت اجاره منقضی گردیده واگرچه حسب مندرجات اجاره نامه موصوف ،محل جهت پارکینگ وانبارانجمن خوشنویسان ایران به اجاره داده شده لیکن نظر به اینکه موسسه خوانده حسب مندرجات اساسنامه ،فعالیت انتفاعی وتجاری نداشته ودلیلی هم برارتباط انبارمذکوردرقراردادبه محل کسبی ارائه نشده تادادگاه چنین محلی راازحیث شمول مقررات مربوط به اماکن تجاری در حکم محل کسب قراردهدوبه موجب تبصره 1ماده 8 قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال 62مقررات مربوط به اماکن مسکونی درخصوص مورداجاره خوانده جاری خواهدبودکه باانقضامدت ،روابط حقوقی طرفین زائل می گرددوخواهان باتقدیم دادخواست ،عدم رضایت خودرانسبت به ادامه استیفامنفعت از سوی خوانده ابرازداشته ومشارالیه درقبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است علیهذادادگاه دعوی وکیل خواهان رامحمول برصحت تلقی به استنادمواد1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 62وماده 494قانون مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی اولاحکم به تخلیه رقبه موضوع دعوی را صادرواعلام می نمایدثانیاخوانده رابه پرداخت مبلغ 4250ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان واردگردیده است محکوم می نماید. رای صادره غیابی وقابل واخواهی درهمین دادگاه است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - مسعودحائری

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 107-108

37

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
634
تاریخ تصویب :
1371/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :