جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


به تاریخ :19/1/65
شماره دادنامه :13
مرجع رسیدگی :شعبه 53دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :آقای سیدمحمود
خوانده :آقای داودبه وکالت ازطرف شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران .
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
خواهان باتقدیم دادخواستی بطرفیت خوانده خواستارمحکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ مندرج درستون خواسته بابت خسارت وارده به نامبرده دراثر بی مبالاتی مسئولین شرکت خوانده گردیده است ودرتوضیح ادعای خوداعلام داشته که درتاریخ 4/12/62یک عددشیشه جلواتومبیل سواری دوج مدل شارژدو درب رابه میزان خواسته ازبازارآزادخریده وجهت حمل به کرمان به قسمت باربری هواپیمائی فرودگاه تهران تحویل وبه وسیله خودفرودگاه ،بسته بندی گردیده وشیشه مذکوردراثربی مبالاتی مسئولین مربوط درموقع حمل شکسته و موجب ورودخسارت مالی به مشارالیه شده است .وکیل خوانده باقبول شکستن شیشه اتومبیل خواهان هنگام حمل به کرمان درمقام دفاع اعلام داشته است که طبق بند2ماده 22کنوانسیون ورشومندرج درقانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ورشووپروتکل لاهه مصوب 1345مسئولیت شرکت موکل برای هرکیلو گرم بارتحویل شده 250فرانک می باشدمگراینکه دارنده بارارزش ویژه ای اظهارکرده ومابه التفاوت ارزش اضافی راپرداخته باشدوچون خواهان در موردبارخودارزش اضافه اعلام نکرده لذاصرفابرای هرکیلوگرم 250فرانک پرداخت خواهدشد.دادگاه درموردبهای فرانک فرانسه درتاریخ 4/11/62از اداره ارزبانک مرکزی استعلام نموده است اینک باتوجه به جمیع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مستندات خواهان مضبوط درپرونده واظهارات وکیل خوانده درجلسه دادگاه تقصیرشرکت خوانده درشکسته شدن شیشه اتومبیل خواهان محرزمی باشدوباتوجه به اینکه طبق منطوق بند2ماده 22قانون فوق - الاشعاردرموردحمل لوازم شخصی ثبت شده یاحمل کالامسئولیت متصدی حمل ونقل به مبلغ 250فرانک نسبت به هرکیلوگرم بار،محدودگردیده مگرآنکه فرستنده هنگام تحویل بسته به متصدی حمل ونقل ارزش ویژه ای رااظهارنموده ودرصورت لزوم وجه اضافی پرداخته باشدوخواهان هیچگونه دلیلی براظهارارزش ویژه کالای خودبه شرکت خوانده وپرداخت وجه اضافی ابرازنداشته وباعنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام اداره اموربین المللی بانک مرکزی ایران نرخ خرید وفروش یک فرانک فرانسه به ریال درتاریخ 4/12/62دربانک مزبوربرابر 786/10ریال بوده است که باتوجه به وزن محموله خواهان به میزان بیست وپنج کیلوگرم ،میزان خسارت وارده به خواهان به مبلغ شصت وهفتهزاوچهارصدو دوازده ریال برآوردمی گرددعلیهذادعوی اقامه شده تامیزان مبلغ فوق الذکر بنظرثابت تشخیص ومستندابه قانون مرقوم وماده یک قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت وهفت هزاروچهارصدودوازده ریال بابت خسارات وارده به خواهان ومبلغ یکهزاروهشتصدوسی ریال هزینه دادرسی ودفتردرحق نامبرده صادرواعلام می گردد.دعوی اقامه شده زائدبه میزان موردحکم تامیزان خواسته به لحاظ فقددلیل محکوم به بطلان است .این رای حضوری است .
رئیس شعبه 53دادگاه حقوقی دوتهران - مهدی نیک فر
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 130-131

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13
تاریخ تصویب :
1365/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :