جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


به تاریخ :10/12/73
شماره دادنامه :807
مرجع رسیدگی :شعبه 65دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :آقای هوشیار
خوانده :آقای ناصر
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
درخصوص خواسته خواهان بطرفیت خوانده دائربه تقاضای صدورحکم مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک شماره 755135به مبلغ یک میلیون ریال وباتوجه به متن دادخواست خواهان ،دادگاه خواسته وی راالزام به انجام تعهددال بر استردادمبلغ یک میلیون ریال تعبیرنموده وازآنجاکه خواهان اظهارداشته است که خوانده فوق که نام خانوادگی اصلی وی الف می باشدبامعرفی خودبه اینجانب بنام ب باخدعه ونیرنگ مرامتقاعدبه اشتراک نموده واینجانب باحسن نیت حساب بانکی خودراباایشان مشترک نموده وبه بانک مربوطه هم اعلام نمودم که ایشان هم می تواندازحساب برداشت نمایدونامبرده با سواستفاده ازحسن نیت اینجانب مبلغ یک میلیون ریال ازحساب مشترک برداشت نمودتاجواب طلبکاران خودراداده وحداکثرظرف مدت پانزده روز ازتاریخ 7/1/1372مبلغ مذکوررامستردنماید.دادگاه بابررسی دلائل خواهان باتوجه به اینکه اوعنوان داشته است ک خوانده ازحساب مشترک باایشان مبلغ یک میلیون ریال برداشت نموده است موردراازمصادیق شرکت تلقی وبا توجه به ماده 576 ازقانون مدنی که طرزاداره کردن اموال مشترک راتابع شرایط مقرره بین شرکادانسته است وخواهان دلیل یامدرکی دال برنحوه استفاده ازاموال مشترک ارائه نداده است روابط طرفین راتابع ماده 579 قانون مدنی می داندکه براساس آن اگراداره کردن شرکت بعهده شرکامتعدد باشدبنحوی که هریک ازآنهابطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهریک ازآنها می تواندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کندنتیجتا خوانده نیزمستقلامی توانسته ازحساب برداشت نماید.لذاباتوجه به مواد استنادی ،ادعای خواهان دایربه برداشت بلاجهت توسط خوانده مردود می باشد.درخصوص ادعای دیگرخواهان دائربرالزام به استردادوجه به دلیل که خوانده تعهدنموده است حداکثرظرف مدت پانزده روزازتاریخ 7/1/72 مبلغ مذکوررامستردنمایدباامعان نظردرمحتویات پرونده چون خواهان دلیل یامدرکی دال برادعای خوددایربه وجودچنین تعهدی ارائه ننموده است لهذا دادگاه حکم به رددعوی خواهان صادرواعلام می نماید.رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 65دادگاه حقوقی دوتهران - محمدرضاکارکن

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 135-136

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
807
تاریخ تصویب :
1373/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :