جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره69685/ت32290ه- 28/11/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (4) ماده (7) آئین نامه اجرائی بند( س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 49254/ت30689ه- مورخ 2/9/1383 الحاق می گردد:
( تبصره - در صورت تقاضای تامین کنندگان مالی ، بیمه نمودن باز پرداخت‎های یادشده نزد شرکت های بیمه داخلی توسط دستگاههای اجرائی مجاز می باشد. هزینه‎های بیمه از محل اعتبارات طرح مربوط قابل پرداخت است.)
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17477
تاریخ تصویب :
1383/11/21
تاریخ ابلاغ :
1383/12/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :