جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 64302/ت32147ه - 5/11/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 87781/7454ه - /ب مورخ 25/8/1383 تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند (ث) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 24508/ت31089ه - مورخ 4/6/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد:
1 - در ماده ( 5 ) عبارت ( و بهای آن ) حذف و عبارت ( ماده ( 79 ) قانون محاسبات عمومی کشور و ) بعد از واژه ( رعایت ) اضافه می گردد.
2 - در تبصره ماده ( 5 ) عبارت ( سه نفر کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) جایگزین عبارت ( کارشناس دادگستری ) می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/30
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :