جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره64297/ت32146ه - 5/11/1383
وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت‎وزیران درجلسه مورخ30/10/1383 با توجه به نظر رئیس‎مجلس‎شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 89612/7466ه - /ب مورخ 28/8/1383 تصویب نمود:
ماده ( 8 ) آئین نامه‎ اجرائی قانون هیئت منصفه ، موضوع تصویب نامه شماره 19425/ت31037ه - مورخ 7/5/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ( 8 ) - متقاضیان پذیرفته نشده پس از ابلاغ نتیجه حق دارند ظرف ( 5 ) روز اعتراض خود را به نماینده رئیس قوه قضاییه در استان تسلیم کنند. اعتراضات وارده در جلسه موضوع ماده ( 3 ) قانون بررسی و تصمیم گیری می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/11/05
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :