جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


به تاریخ :1/12/73
شماره دادنامه :3/12/73-734
مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست آقای عباسیان
خواهان :دکترعباس باوکالت آقای نبی
خوانده :آقای محمدرضا
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
نظربه اینکه حسب دادخواست تقدیمی ،مستاجرمورداجاره ،که به موجب دادنامه شماره 110-21/2/73 صادره ازدادگاه به تخلیه ازمورداجاره محکوم گردیده شخصی به نام آقای محمدرضابوده که براساس دادنامه مذکورعلیه وی اجرائیه صادرشده که عملیات اجرائی هنوزادامه داردوطبق ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362فقط ازمستاجرمحکوم علیه ادعای عسرو حرج درقبال تخلیه عین مستاجره موردحکم قابلیت استماع ورسیدگی راخواهد داشت ودرخصوص موردازطرف محکوم علیه درقبال تخلیه مورداجاره هیچگونه ادعای عسروحرجی به عمل نیامده بلکه شخص دیگری به نام آقای ابراهیم که در دعوی تخلیه مطروحه دخالت وشرکت نداشته ونیزحکمی هم علیه وی صادرنگردیده وقانونانمی توانددرمورداجاره ذیحق باشدبه صرف تصرف خوددرمورداجاره که ازطرف محکوم علیه دراختیاروی قرارگرفته به شرح درخواست وارده به شماره 3403-12/11/73 تقاضای تاخیراجرای حکم رابه لحاظ وجودعسروحرج برای خودنموده است وقانوناازشخص ثالث غیرمحکوم علیه بافرض متصرف بودن درمورداجاره ادعای عسروحرج درقبال تخلیه مورداجاره مسموع نبوده ودرخواست تاخیراجرای حکم ازچنین شخصی قابلیت توجه وترتیب اثرراندارد بنابراین دادگاه به لحاظ مذکوردرخواست آقای ابراهیم دایربه تاخیر اجرای حکم راغیرموجه تشخیص ومردوداعلام وبه ادامه عملیات اجرائی اظهار نظرمی نماید.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 110-111

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
734
تاریخ تصویب :
1373/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :