جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره44147/ت31703ه - 5/11/1383
سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 35636 - 52 مورخ 10/8/1383 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1 - برگزاری اولین گردهمایی بین المللی محیط زیست ، صلح و گفتگوی تمدنها توسط سازمان حفاظت محیط زیست از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2 - هزینه‎های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :