جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره57562/ت32031ه - 5/11/1383
فرهنگستان هنر
هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 7207 مورخ 6/10/1383 فرهنگستان هنر و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1 - برگزاری گردهمایی بین المللی و بزرگداشت سلطان محمد ، نگارگر قرن دهم هجری ، توسط فرهنگستان هنر از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2 - هزینه‎های شخصی‎مربوط توسط متقاضیان شرکت درگردهمایی پرداخت‎می‎شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/05
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :