جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره59506/ت32086ه - 5/11/1383
وزارت دادگستری - سازمان بهزیستی کشور
هیئت‎وزیران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به‎ پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور موضوع نامه‎ شماره 5521/02/111 مورخ 12/10/1383 وزارت دادگستری و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 13 ) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - آئین نامه اجرائی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی ماده ( 13 ) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
ماده 1 - کلیه دادگاهها موظفند صرفا با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.
ماده 2 - تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به‎منظور نصب قیم ، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهدبود.
ماده 3 - مراقبت ، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه ، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
ماده 4 - در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به ‎قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساسا قیم نصب نشده است ، مسئولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره ، با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود.
ماده 5 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آئین نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود ، پرداخت نماید.
تبصره - اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به‎ دادگاه صالح اعلام نماید.
ماده 7 - سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به‎کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.
تبصره - سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.
ماده 8 - سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ( 187 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به‎معلولین می تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده ( 32 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379 - به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.
تبصره 1 - کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه ان در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.
تبصره 2 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشند ، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 9 - قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می باشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند
تبصره - مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین ، بالاترین مقام سازمان ، مدیران کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر کشور خواهند بود
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :