جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


به تاریخ :23/11/70
شماره دادنامه :400
مرجع رسیدگی :شعبه 85دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :حسن باوکالت آقای کامران

خوانده :سیدابراهیم
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای کامران به وکالت ازطرف آقای حسن به طرفیت آقای سیدابراهیم به خواسته صدورحکم به تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع درطبقه سوم جزپلاک ثبتی شماره 186به لحاظ انقضای مدت اجاره بااحراز مالکیت خواهان درساختمان مسکونی مورداجاره وتصرفات استیجاری خوانده دراین ساختمان به دلالت سندمالکیت ابرازی واجاره نامه رسمی شماره 28388 مورخ 15/5/59 تنظیمی بین طرفین دعوی ومندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی وکیل خواهان واظهارات ومدافعات خوانده درجلسه دادرسی مورخ 19/9/70 اولاگرچه به حکم تبصره 3الحاقی به ماده 9قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1362صدورحکم تخلیه مهاجرین جنگی که به علت کمبودجای مناسب موجب عسروحرج آنان باشدازتاریخ 3/7/69به مدت دوسال ممنوع می باشدولی اساسانظربه اینک ممنوعیت مقرردرتبصره مذکورباتوجه به اطلاق آن منحصربه موردی است که مهاجرین جنگی مستاجر،فاقدمحل سکنی بوده و به لحاظ کمبودجای مناسب هم تخلیه مورداجاره موجب عسروحرج وی باشدکه مستنبط ازمفهوم مخالف آن این است که اگرمهاجرجنگی دارای محل سکنی بوده ومالک آن هم بوده باشدمسئله عسروحرج وی درقبال تخلیه مورداجاره منتفی بوده وموضوع ازشمول ممنوعیت مقرردرتبصره مذکورخارج خواهدبودودرخصوص موردهرچندخوانده باتوجه به کارت صادره ازشهرداری اهوازکه ازناحیه وکیل خواهان ابرازگردیده درشهراهوازدارای یک واحدمسکونی بوده که هم اکنون دراجاره شخص دیگری قرارداشته وخوانده ازاجاره بهای آن استفاده می نماید. وباعنایت به اینکه خوانده درتهران دریک بخش خصوصی به کاراشتغال داشته ودرنتیجه دارای شغل دولتی نبوده تااقامت وی دراین شهرجنبه الزامی داشته باشدوبه این اعتباراشتغال بکاروی دریک بخش خصوصی مانع مراجعت وی به شهر اهوازکه خانه ملکی وی هم درآن واقع می باشدنبوده وبالنتیجه می تواندجهت سکونت خوددرخانه ملکی اش به شهرمذکورمراجعت ودراین شهراقامت نماید بنابراین وبه لحاظ اینکه خوانده دارای محل سکنی بوده که مالکیت آنهم بخودش تعلق داردوباتخلیه مورداجاره می تواندبه شهرمحل استقرارساختمان ملکی خودمراجعه ودرآن سکونت نمایدلذاتخلیه مورداجاره برخلاف ادعای خوانده موجب عسروحرج وی نبوده وازطرفی هم چون تکمیل ساختمان ملکی مشارالیه واستفاده ازآن طبق گواهی پایان کارصادره بعدازصدوردادنامه های استنادی که طبق آن دعوی تخلیه سابق خواهان مردوداعلام گردیده صورت گرفته لذابه اعتبارحدوث این امربعدازصدوردادنامه های مذکوررسیدگی مجددبه دعوی تخلیه اقامه شده ،قانونابلااشکال می باشدلهذابه لحاظ عدم وجودعسرو حرج برای خوانده درقبال تخلیه مورداجاره وخارج بودن موضوع ازشمول ممنوعیت مقرردرتبصره 3ماده 9قانون سابق الذکرایرادوادعای خوانده در این خصوص موجه نبوده مردودمی باشد.ثانیابابلااشکال بودن رسیدگی دادگاه وصدورحکم تخلیه مورداجاره به لحاظ عدم وجودعسروحرج برای خوانده به شرح مراتب اشعاری نظربه اینکه حسب مدلول ماده 494قانون مدنی اجاره عقدلازمی بوده که به محض انقضای مدت برطرف می گرددوبعدازانقضای مدت اجاره رابطه استیجاری بین طرفین منوط به موافقت ورضایت موجرخواهدبودودرخصوص موردچون مدت اجاره طبق اجاره نامه تنظیمی ازتاریخ 10/5/59 یکسال بوده که باتوجه به سابقه تصرفات استیجاری خوانده مدت اجاره قبل ازاقامه این دعوی منقضی گردیده وخواهان هم بشرح دادخواست تقدیمی مخالفت وعدم رضایت خودرابه ادامه تصرفات استیجاری خوانده درمورداجاره اعلام داشته بدین لحاظ تصرفات فعلی خوانده درمورداجاره فاقدمجوزشرعی وقانوین می باشدو چون ازناحیه خوانده درقبال دعوی خواهان مدافعات موثروموجهی به عمل نیامده ودلیل ومدرکی که حاکی ازجوازقانونی تصرفات وی درمورداجاره بوده باشداقامه وابرازنداشته است بناعلیهذادادگاه دعوی خواهان راثابت وموجه تشخیص وبه استنادمواد1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362وماده 494قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع درطبقه سوم جزپلاک ثبتی شماره 186/6810به نفع خواهان صادرواعلام می نمایدوامادرموردمطالبه خسارات دادرسی به لحاظ فقدان مبنای شرعی دادگاه درخواست وکیل خواهان رادراین خصوص غیرموجه تشخیص ومردوداعلام می دارد.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 85دادگاه حقوقی 2تهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 111-113

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
400
تاریخ تصویب :
1370/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :