جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره6292/دش 28/11/1383
اصلاح ماده 37 آئین نامه مدیریت دانشگاهها
( مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( نامه شماره 39082مورخ 20/3/1383 ) اصلاح مادة 37 آئین نامه مدیریت دانشگاهها را به این شرح تصویب کرد:
ماده 37 - شورای هرگروه ، دوتن از اعضای ان گروه را که واجد شرایط بند( ( الف ) ) ماده 4 و حداقل در مرتبه استادیاری باشند ، برای تصدی مدیریت گروه به‎رئیس دانشکده معرفی می‎کند ، به پیشنهاد رئیس دانشکده و با تایید و حکم رئیس دانشگاه ، یکی از انان به مدت دو سال به مدیریت گروه منصوب می‎شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1: انتخاب مجدد مدیران گروههای آموزشی که برای سه دوره متوالی دوساله مسؤولیت گروه را برعهده داشته باشند منوط به یک وقفه دوساله می‎باشد.
تبصره 2: موارد استثنائی به تشخیص رئیس دانشگاه تصمیم‎گیری می‎شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمدخاتمی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17479
تاریخ تصویب :
1383/11/28
تاریخ ابلاغ :
1383/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :