جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره6295/دش 28/11/1383
عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی
( مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ( نامه شماره 1350/1/الف مورخ 28/9/1383 ) عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمدخاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17479
تاریخ تصویب :
1383/11/06
تاریخ ابلاغ :
1383/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :