جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره221451/1901 28/11/1383
مصوبه شورایعالی اداری در مورد شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان بهزیستی کشور
شورای عالی اداری دریکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند ( ب ) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور( مصوبه شم - اره 44642/ ت 27701ه - مورخ 28/10/1381 هیات وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل و ارسال فرم‎ها و دستورالعمل‎های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند ( ب ) ماده 5 آئین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری - حمیدشرکاء
جداول
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17479
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :