جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره58032/ت31746ه - 3/ 12/1383
تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به بند ( 7 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1383 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11261/ 6587/72 مورخ 13/8/1383وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند ( 7 ) ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 2549/ت30426ه - مورخ 26/1/1383 اضافه می شود:
( تبصره - با تشخیص رئیس دستگاه متبوع ، کمک غیرنقدی یادشده به صورت نقدی قابل پرداخت می باشد. )
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17479
تاریخ تصویب :
1383/11/25
تاریخ ابلاغ :
1383/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :