×

تصویبنامه درمورد اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان قزوین

تصویبنامه درمورد اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان قزوین

تصویبنامه-درمورد-اصلاحات-و-تغییرات-تقسیماتی-در-استان-قزوین

وکیل


شماره11882/ت29230ک 4/12/1383
تصویبنامه درمورد اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان قزوین
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به‎پیشنهاد شماره 43460/42/4/1 مورخ 21/5/1382 وزارت کشور و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118ه - مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر را در استان قزوین تصویب نمودند:
1 - مزرعه باقرآبادی و شهر صنعتی البرز مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید می شود از دهستان شریف آباد بخش البرز شهرستان قزوین منتزع و به دهستان پیریوسفیان بخش البرز همان شهرستان الحاق می‎گردند.
2 - دهستان نصرت آباد به مرکزیت روستای نصرت آباد از ترکیب روستاها ، مزارع و مکانهای 1 - کوچار 2 - کمال آباد 3 - مزرعه کلتون آباد 4 - مزرعه فیض آباد 5 - منبره 6 - مزرعه‎ امینی 7 - مزرعه ابیره 8 - مزرعه رض - وی 9 - نصرت آباد 10 - ایستگاه تحقیقاتی باغ‎ فیض آباد در تابعیت بخش البرز شهرستان قزوین مطابق با نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید می شود ایجاد و تاسیس می گردد.
3 - دهستان حصار خروان به مرکزیت روستای حصار خروان شامل روستاها ، مزارع و مکانهای1 - باورس 2 - حصار خروان 3 - شترک ماخورین 4 - شرکت لامیران 5 - شرکت سروتوشه 6 - شرکت دکست روز ایران 7 - شرکت نستله 8 - فرستنده تلویزیونی معلم کلایه 9 - قزقلعه بزرگ 10 - کبریت میان 11 - مزرعه عباس آباد 12 - مزرعه زرجاب 13 - مزرعه شاه علمدار 14 - مزرعه هلال رود 15 - ورس 16 ولامدر در تابعیت بخش البرز شهرستان قزوین مطابق با نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید می شود ایجاد و تاسیس می گردد.
4 - بخش محمدیه به مرکزیت شهر محمدیه شامل دهستانهای شریف آباد و حصار خروان و شهر بیدستان در تابعیت شهرستان قزوین ایجاد و تاسیس می گردد.
5 - شهرستان البرز به مرکزیت شهر الوند از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان قزوین ایجاد و تاسیس می گردد.
الف - بخش مرکزی به مرکزیت شهر الوند مشتمل بر دهستانهای پیریوسفیان و نصرت‎آباد
ب - بخش محمدیه.
این تصویبنامه در تاریخ28/11/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17479

تاریخ تصویب : 1383/11/07

تاریخ ابلاغ : 1383/12/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.