جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره39757/ت31306ک 29/11/1383
تصویبنامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان فارس
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 50857/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت کشور و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118ه - مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر را در استان فارس تصویب نمودند:
1 - روستاها و مزارع 1 - دیده بان 2 - مزرعه باغ بند بزرگ 3 - مزرعه باغ بند کوچک4 - نخلستان بالا 5 - مزرعه خینویه مطابق نقشه1:250000 پیوست که به مهر هیئت دولت تایید می شود از دهستان فداغ بخش گراش شهرستان لارستان منتزع و به‎دهستان عماد ده تابع بخش بیرم این شهرستان الحاق می‎گردد.
2 - بخش صحرای باغ متشکل از دهستانهای عماد ده و صحرای باغ به مرکزیت روستای عماد ده در تابعیت شهرستان لارستان ایجاد و تاسیس می‎گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 26/11/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17479
تاریخ تصویب :
1383/11/07
تاریخ ابلاغ :
1383/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :