×

تصویبنامه در مورد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان کرمان

تصویبنامه در مورد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان کرمان

تصویبنامه-در-مورد-تغییرات-و-اصلاحات-تقسیماتی-در-استان-کرمان
شماره53336/ت31308ک 29/11/1383
تصویبنامه در مورد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان کرمان
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 50870/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت کشور و به‏اس - تناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابتقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118ه - مورخ 22/12/1380 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان کرمان تصویب نمودند:
1 - مرز بین بخش - های ی - زدان‎آباد و مرکزی در شهرستان زرند مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید می‏شود اصلاح می‎گردد.
2 - دهستان شعبجره به مرکزیت روستای شعبجره مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای 1 - امام‎آباد 2 - احمدآباد 3 - احمدی 4 - جعفرآباد 5 - حسین‏آباد 6 - خیرآباد 7 - خرم‏آباد 8 - رمضانی 9 - ریزوئیه 10 - زینل‎آباد 11 - شاه جهان‎آباد 12 - شعبجره 13 - شریف‎آباد 14 - قدمگاه پیرمرادکهنوج 15 - گیوران 16 - محمدآباد 17 - مغیث‎ْآباد 18 - موتور اب‎رسانی شعبجره 19 - نبی‏ْآباد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان زرند مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید می‎شود ایجاد و تاسیس می‏شود.
3 - بخش طغرل‏الجرد به مرکزیت شهر کیانشهر مشتمل بر دهستانهای طغرل‏الجرد و شعبجره در تابعیت شهرستان زرند ایجاد و تاسیس می‏گردد.
4 - شهرستان کوهبنان به مرکزیت شهر کوهبنان از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان کرمان ایجاد و تاسیس می‏شود. الف - بخش مرکزی متشکل از دهستانهای جور و خرم‏دشت به مرکزیت شهر کوهبنان ب - بخش طغرل‏الجرد 5 - روستای نظام‏آباد مرکز بخش روداب از توابع شهرستان بم در استان کرمان به شهر تبدیل و به عنوان شهر نظام‎شهر شناخته می‏شود. محدوده این شهر براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون مذکورتعیین خواهد شد.
6 - روس - تای شه - رک شه - ید به - شتی مرکز بخ - ش اسمی - نون شهرستان منوجان پس از تجمیع با روستاهای گداری نودژ ، یوسف‎آباد نودژ و حسین‎آباد نودژ از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عن - وان شه - ر ن - ودژ شناخته می‏شود. مح - دوده این شه - ر براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
7 - روس - تای مرده - ک م - رکز بخ - ش ج - بالبارز جن - وبی از ت - وابع شهرستان عنبرآباد در استان کرمان به شه - ر تب - دیل و به ع - نوان شه - ر مرده - ک ش - ناخته می‏شود. محدوده این شه - ر بر اساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
8 - روستای هجدک مرکز بخش کوهساران شهرستان راور پس از ادغام با نقطه جمعیتی شهرسازی هجدک به شهر تبدیل و به عنوان شهر هجدک شناخته می‏شود. مح - دوده ای - ن شه - ر بر اس - اس تب - صره ( 1 ) ماده ( 4 ) ق - ان - ون مذکور تعیین خواهدشد.
این تصویبنامه در تاریخ 25/11/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17479

تاریخ تصویب : 1383/11/07

تاریخ ابلاغ : 1383/12/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.