جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.ردیف : 17 مورخ 25/4/1358

رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر باینکه آئین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی وکاردانهای فنی که براساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/31 تصویب شده است پس از الغاء لایحه قانونی مزبور فسخ نشده ودر لایحه قانونی مصوب 11/4/34 هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آئین نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور در باب لازم الاجراء بودن آ ئین نامه مورد بحث ومطابق باموازین قانونی است .

* سابقه *

وحدت رویه ردیف 17
هیات عمومی دیوانعالی کشور
آقای عنایت اله ناظریان بازنشسته شهرداری پایتخت بموجب نامه ایکه بشماره 1963259/7/54 ثبت اداره دفتر دیوانعالی کشور گردیده اعلام نموده که رای شماره 1305/7/54 هیات رسیدگی تجدید نظر ( دادگاه تجدیدنظر انتظامی ) که براثر شکایت استخدامی مشارالیه صادرگردیده باآراءشماره 3630/9/47 و4633/9/47 و 17571/8/48 شعبه هفتم دیوانعالی کشور که درموارد مشابه ونظیر هم صادرگردیده اختلاف دارد ودرخواست طرح موضوع رادرهیات عمومی دیوانعالی کشورنموده است آراء مزبور ذیلا" توصیف میشود .
1 رای شماره 1305/7/54 آقای عنایت اله ناظریان شکواییه ای بطرفیت اداره کل بازنشستگی بدبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشور تسلیم نموده وبشرح اظهار داشته که درتاریخ 23/11/52 برطبق ماده 74 الحاقی به تقاضای شخصی بازنشسته شده وچون براساس ماده 82 لایحه قانون استقلال شهرداریها ونامه شماره 16651 10/12/38 وزارت کشور آئینامه شماره 56520 18/12/31و نامه شماره 4383 24/1/48 شعبه 7 دیوانعالی کشور ونامه شماره 4804 26/12/48 اداره کل بازنشستگی از سال 30 کاردانهای فنی آتش نشانی حقوق رانندگی بانضمام 50 درصد بابت کاردانی فنی پرداخته میشده ودرقانون استخدام کشوری این امر پیش بینی نشده بوده از اول سال 47 شهرداری باستناد قوانین قبلی 50 درصد حق کاردانی فنی رادرگروه وپایه آن منظور وپرداخت نموده ومینماید ومشارالیه تقاضا کرده که به حکم حقوق وگروه پایه او بامحاسبه 50 درصد بابت کاردانی فنی تهیه وحکم بازنشستگی براین اساس صادر گردد که هیات دوم رسیدگی بشکایات استخدامی نسبت به پرونده مزبور باین ترتیب اظهارنظر کرده است :( ماده 93 قانون شهرداری مصوب 11/4/34 مقررمیدارد ( ازتاریخ تصویب این قانون ، لایحه شهرداری مصوب 11/8/31 ولوایح متمم آن وهمچنین کلیه قوانین که بااین قانون مغایرت دارد ملغی است ) وچون مستند صدور ابلاغ شماره 9653 29/7/42 موضوع تبدیل وضع شاکی بکاردان فنی درجه 3از تاریخ 27/3/42 وماده 3 آئین نامه شماره 56520 18/12/31 بوده که براساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/31 بتصویب رسیده ولایحه مذکور ومقررات مربوط به آن بشرح فوق از تاریخ 11/4/34 ملغی شد وازطرفی طبق ماده 59 قانون شهرداری مصوب 11/4/34 شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناخته شده وطبق ماده 148 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین ومقررات استخدامی سابق که درمقام اجراء باآن مغایر باشد ملغی گردیده است لذابجهات فوق وعنایت به لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی واینکه احتساب 50 درصد حقوق بعنوان حق کاردانی درامر تعیین حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد وشکایت غیر وارد تشخیص ورد میگردد) ازاین رای شاکی درخواست تجدید نظر نموده وهیات رسیدگی تجدیدنظر ( دادگاه تجدیدنظر انتظامی ) چنین رای داده است . ( باتوجه بمحتویات پرونده ولایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی نسبت بحکم مورد شکایت اشکالی بنظر نمیرسد وتایید میگردد)
2 آراء شماره 630 3/9/47و 633 4/9/47 و 571 17/8/47
شعبه هفتم دیوانعالی کشور،آقایان محمد جعفری رمضانعلی کتابی وجعفر کجوری کاردانهای فنی آتش نشانی بموجب دادخواستهای جداگانه ای بطرفیت اداره کل بازنشستگی بسازمان اموراداری واستخدامی کشور شکایت ودرخواست نموده اند که حکم صادره از طرف شهرداری تهران درمورد50 درصد حقوق مربوط به فوق العاده کاردان فنی آنها ازطرف بازنشستگی تایید گردد و هیات رسیدگی نسبت به پرونده های آنا باین ترتیب رای داده است :
( ماده 93 قانون شهرداریها مصوب 11/4/34 مقررمیدارد ( ازتاریخ تصویب آن قانون لایحه شهرداریها مصوب 11/8/31 ولوایح متمم آن وکلیه قوانین بااین قانون مغایرت دارد ملغی است )بنابراین چون مستند صدورحکم فوق العاده کاردانی ماده 3 آئینامه شماره 56620 18/12/31 وزارت کشور میباشد که باستناد ماده 82 لایحه شهرداریها مصوب 11/8/31 تنظیم گردیده است ولایحه مذکور بشرح فوق ازتاریخ 11/4/34 ملغی شده است وبعلاوه بموجب ماده 59 قانون شهرداریها مصوب 11/4/34 شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی میباشد وطبق ماده 148 لایحه استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 ازتاریخ تصویب واجراء قانون مذکور کلیه مقررات استخدامی سابق که درمقام اجراء باقانون مذکور مغایر باشد ملغی خواهدشد بنابر این شکایت شاکی واردنیست وردمیشود .) از آراء مزبور کاردانهای فنی آتش نشانی شهرداری درخواست تجدیدنظر نموده اند وشعبه هفتم دیوانعالی کشور بموجب پروند ه های جداگانه وآراء شماره 630مورخ 3/9/47 و633 4/9/47 و17571/8/47 نسبت به پرونده های مزبور رسیدگی وباین ترتیب اظهارنظر نموده است : ( چون آئینامه شماره 56620مورخ 18/12/31مربوط برانندگان آتش نشانی وکاردانهای فنی ودرجه بندی آنها که بموجب ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/31 تهیه وتدوین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور که باستناد ماده 13 قانون شهرداریها مصوب 11/4/34 بعمل آمده ازبین نرفته وبقوت خود باقی مانده ووزارت کشور ضمن نامه شماره 19616 7/6/42 درپاسخ نامه شهرداری که راجع به آئینامه واجرا ی آن کسب تکلیف نموده آنرا محتاج بتصویب مجدد ندانسته وشهرداری رامختار نموده که درصورتیکه آئین نامه رابقوت خود باقی میداند نسبت باجرای آن اقدام نماید وشهرداری تهران بااجازه مزبور در سال 42 باستناد آن آئینامه احکام عده ای از واجدین شرایط را صادر کرده واداره بازنشستگی هم آن احکام راگواهی نموده ونظر باینکه حکم شاکی راشهرداری باستناد همان آیین نامه که آنرا قابل اجرا میدانسته صادرنموده است ونظر باینکه دستور نخست وزیر هم شامل کارمندان شهرداری که ازوجوه عمومی حقوق دریافت نمیکند نمیباشد وبافرض اینکه شامل هم بدانیم اجرای مقررات آیین نامه شماره درباره رانندگان ، تبدیل وضع استخدامی آنهانیست بلکه عملا" ترفیع واضافه ایست که به آنها داده میشود ونظر باینکه آئینامه مزبور مغایرتی باقانون استخدامی جدید که تکلیفی برای این قبیل رانندگان تعیین ننموده ندارد اعتراضات متقاضی تجدید نظر وارد تشخیص وبافسخ حکم دادگاه بدوی مقررمیگردد که حکم صادره ازشهرداری تهران را درباره متقاضی تجدیدنظر گواهی وتایید مینمایند) بنابمراتب چنانچه ملاحظه میگردد رای شماره 305 مورخ 1/7/54 هیات رسیدگی تجدیدنظر ( دادگاه تجدیدنظر انتظامی ) باآراء شماره های 630و633و571هیات تجدیدنظر ( شعبه هفتم دیوانعالی کشور) درمورد اینکه بالغو لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/31 آیا آئینامه شماره 5662 8/12/31 وزارت کشور مربوط برانندگان آتش نشانی وکاردانهای فنی بقوت خود باقی است یاخیر؟ تهافت دارد لذا کسب نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور مورد تقاضا است .
دادستان کل کشور
بتاریخ روز دوشنبه بیست وپنجم تیرماه یکهزاروسیصد وپنجاه وهشت هیات عمومی دیوانعالی کشوربریاست جاب اقای سید مهدی سجادیان ریاست کل دیوانعالی کشور وباحضورآقای قائمی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور وباحضور جنابان آقایان روساء ومستشاران دیوان کشور مشاوره نموده چنین رای میدهند:

مرجع :
مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1358 ، صفحه 1 تا4 بخش رویه
روزنامه رسمی شماره 10043- 25/5/1358
6
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
17
تاریخ تصویب :
1358/04/25
تاریخ ابلاغ :
1358/05/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :