جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره57183/ت31458ه - 6/10/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 116269/101مورخ 29/6/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن موضوع تصویبنامه شماره 29390/ت26524ه - مورخ 29/8/1381 به عنوان بند ( 1 ) تلقی و متن زیر به عنوان بند ( 2 ) به تصویبنامه یادشده الحاق می‎شود:
2 - فعالیت کلیه شرکتهای دولتی ( به استثنای شرکتهای دولتی مستقر در شهر تهران ) در روز پنجشنبه منوط به پیشنهاد استاندار و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17433
تاریخ تصویب :
1383/09/25
تاریخ ابلاغ :
1383/10/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :