جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره58578/ت31945ک 12/10/1383
نهاد ریاست جمهوری
وزیران عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در جلسه مورخ 11/8/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 17623/ت30409ه - مورخ 8/4/1383 تصویب نمودند :
1 - کلیه دستگاههای اجرائی یکی از معاونان خود را به عنوان نماینده ویژه در امر مدیریت بحران ( شامل مراحل پیش‎بینی ، پیشگیری ، امادگی ، مقابله ، بازسازی و بازتوانی ) با رئوس وظایف زیر تعیین و ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه به دبیرخانه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه معرفی نمایند.
الف - پیگیری اجرای مصوبات ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و نظارت بر حسن اجرای آن.
ب - ایجاد هماهنگی بین زیرمجموعه‎های دستگاه متبوع درخصوص مسایل مربوط به مدیریت بحران.
پ - ایجاد هماهنگی میان دستگاه متبوع و سایر دستگاهها درخصوص مسایل مربوط به مدیریت بحران.
ت - برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‎های مربوط به ایمن‎سازی و مقاوم سازی مراکز و تاسیسات زیرنظر دستگاه متبوع در مقابل حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه.
ث - نظارت و پیگیری بر رعایت اصل ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در برنامه ریزیها و طرحهای اجرائی دستگاه متبوع.
2 - هرگونه تغییر ساختار و افزایش نیروی انسانی به استناد این تصویبنامه ممنوع می‎باشد. این تصویبنامه در تاریخ 8/10/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17441
تاریخ تصویب :
1383/08/11
تاریخ ابلاغ :
1383/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :