جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره59445/ت31992 ه - 14/10/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی, موضوع نامه شماره 90520/7490 ه - /ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) و ( 8 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور , موضوع تصویبنامه شماره 31870/ت31343 ه - مورخ 4/7/1383 به شرح ذیل اصلاح می گردد :
1 - در مواد ( 1 ), ( 2 ) و ( 3 ) عبارت ( و دستگاه‎های اجرائی استانی ) حذف می‎گردد.
2 - در ماده ( 3 ) عبارت ( یا استانی ) حذف می‎گردد.
3 - در ماده ( 22 ) بعد از عبارت ( معادل آن ) عبارت ( تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد ( 000/000/000/388 ریال ) اضافه می‎گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17441
تاریخ تصویب :
1383/10/09
تاریخ ابلاغ :
1383/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :