جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


به تاریخ :6/5/72
شماره دادنامه :347
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :آقای علی
خوانده :آقای عبدالرحیم
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
درخصوص خواسته خواهان دائربه مطالبه یک میلیون وپانصدهزارریال بابت تعهدخوانده موضوع قراردادمشاورحقوقی مورخ 5/4/69نظربه اینکه اولاموضوع قراردادموصوف به شرح مندرج درقراردادطرح وتعقیب دعاوی مختلف علیه مستاجرین پنج باب مغازه ونیزانجام مکاتبات اداری درخصوص مغازه های مذکوروتعدیل اجاره بهاوفروش ملک به مستاجرین (ازطریق وکیل دادگستری بوده وحق المشاوره ودستمزدوکیلی که خواهان علی الاصول وطبق مقررات جاریه می بایستی انتخاب می نمودبه میزان تعیین شده درقرارداد مشروط به تحقق مواردفوق بوده لیکن خواهان دلیلی براقامه دعوی وحصول نتیجه ازاین طریق وهمچنین انجام مکاتبات به جهات مذکورارائه ننموده است و مجردارسال اظهارنامه های مستنددعوی که مقدمه طرح دعوی است حکایت از انجام مواردیادشده به عنوان موضوع قراردادنداردثانیاپرداخت مابقی حق المشاوره بطورمطلق نیست تاخوانده دعوی درهرصورت ولوبدون اقامه دعوی وسایرمواردمزبوروبدون نیازبه ارائه دلیل ازسوی خواهان متعهدبه پرداخت مابقی مبلغ موردقراردادباشدثالثامبلغ تعیین شده که حسب تراضی طرفین متناسب باموضوع قراردادبوده چنانکه ازصدرذیل قرارداداستفاده می شود صرفاجهت انجام امورمذکوربوده وقید"...بقیه دراواخرکارمذاکرات اصلاحی ازسوی خواهان بامستاجرین به عمل آمده وصرفاازاین طریق منتج به نتیجه شده باشداجرت عمل خواهان به استنادقراردادموضوع پرونده قابل مطالبه نیست زیراگذشته ازاینکه خواهان ازاستنادبه تنهاشاهدی که قبلا معرفی نموده منصرف گردیده وحتی شخصااقرارداردکه خوانده دعوی راسابا مستاجرین مذاکره نموده وباآنهابه توافق رسیده است اساسابرفرض حصول نتیجه ازطریق انجام مذاکرات اصلاحی بامشارکت خواهان طبعااین نحوعمل موضوع قرارداد،تراضی دیگری است که ابدادردادخواست بدان اشاره نشده و خوانده نیزازکم وکیف آن بی اطلاع است وخواهان چنانچه مدعی حقی استقلالاباشد قادربه احقاق خودخواهدبودرابعامبلغی که به عنوان پیش پرداخت به خواهان داده شده بنظردادگاه اگرزائدبرحق العمل خواهان نباشدحداقل متناسب با آن است وپرداخت مابقی مبلغ قراردادمشروط به تحقق بند1و2قراردادواز نظرزمانی به اواخرکارمی باشدکه تحقق چنین شروطی بردادگاه ثابت نشده و مقتضی اصل نیزعدم تحقق شرط است وبرفرض که خواهان به دستورخوانده امور غیرازموضوع قراردادراانجام داده باشدومستحق اجرتی بیش ازآنچه دریافت نموده تلقی شودمراتب قابل طرح دردعوی حقوقی دیگری می باشدعلیهذاوباتوجه به استدلالهای مذکوردعوی خواهان غیرثابت تشخیص وبه استناداصل عدم ،حکم به رددعوی مطروحه راصادرواعلام می نماید.رای صادره غیابی است
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - مسعودحائری

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 119-120

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
347
تاریخ تصویب :
1372/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :