جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 108929/108 7/10/1383
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس درخصوص همکاری در زمینه بهداشت عمومی و علوم پزشکی که از سوی دولت به شماره 64944/30067 مورخ 26/11/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/9/1383 مجلس عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید, دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره 60304 19/10/1383
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس درخصوص همکاری در زمینه بهداشت عمومی و علوم پزشکی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108929/108 مورخ 7/10/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس درخصوص همکاری در زمینه بهداشت عمومی و علوم پزشکی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس درخصوص همکاری در زمینه بهداشت عمومی و علوم پزشکی مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده می‎شود.
بسم ‎الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس درخصوص همکاری در زمینه بهداشت عمومی و علوم پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ( که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می‎شوند ) با توجه به روابط دوستانه که بین دو کشور حاکم است ، با تمایل به ترغیب همکاری در زمینه بهداشت عمومی و علوم پزشکی ، موافقتنامه زیر را منعقد نموده‎اند :
ماده 1 - طرفهای متعاهد همکاری در زمینه‎های پزشکی و علوم پزشکی را براساس عمل متقابل با رعایت قوانین جاری کشور متبوع خود بسط و توسعه خواهند داد. این همکاری بدوا در زمینه‎های زیر انجام خواهد گرفت :
الف - مبادله اطلاعات و امار بیماریهای همه‎گیر ( اپیدمیولوژی ) در مورد برنامه‎های پیشگیری و بهبود موجود در زمینه‎های مختلف بهداشتی مانند ایدز ، ویروس هپاتیت ب ، بیماریهای مقاربتی بیماریهای قلبی ، سرطان ، بهداشت دهان ، برنامه توسعه یافته مصونیت ، داروها و مواد مخدر و تالاسمی.
ب - مبادله تجربیات مشترک در زمینه‎های مبارزه با امراض مسری.
ج - همکاری برای تربیت کارکنان در زمینه‎های مختلف بهداشتی ، مانند انژیوگرافی ، انژیوپلاستی ، تروماتولوژی ، ارتوپدی ، بیماریهای قفسه صدری و جراحی چشم و گوش.
د - مبادله اطلاعات در مورد سیستم ارائه مراقبتهای بهداشتی ، موجود و روشهای تامین بودجه ان.
ه - مبادله اطلاعات در زمینه صنایع دارویی و بهبود روشها و فنون کنترل کیفیت.
و - مبادله اطلاعات در مورد توسعه و اجرای ارزیابیهای پزشکی به عنوان ابزاری در جهت بهبود خدمات اولیه بهداشتی.
ز - همکاری در کلیه زمینه‎های بهداشت شغلی و محیط زیست با تاکید ویژه بر سلامت مواد غذایی ، کنترل اب ، کنترل بیماریهای انگلی و برنامه های مربوط به بهداشت کارگران.
ح - مبادله اطلاعات در مورد برنامه‎های بهداشت مادر ، کودک و سالمندان.
ط - مبادله اطلاعات و تجربیات در مورد برنامه‎های معالجه با اب معدنی و فیزیوتراپی.
ی - طرفهای متعاهد همکاری نزدیک در زمینه تحقیقات پزشکی را توسعه خواهند داد.
موارد مزبور فقط به عنوان راهنمایی منظور شده و مانع سایر زمینه‎های همکاری که ممکن است مورد توافق مشترک قرار گیرد ، نمی‎باشد.
ماده 2 - طرفهای متعاهد همکاریهای زیر را در اولویت قرار خواهند داد :
الف - مبادله اطلاعات و تجربیات در زمینه‎های تکنولوژی و آموزش پزشکی.
ب - تبادل دیدار کارشناسان و متخصصان در زمینه‎های بهداشت عمومی ، علوم پزشکی و سلامت دندان.
ج - تماس مستقیم بین موسسات و سازمآنها در کشور متبوع خود.
ماده 3 - در زمینه آموزش مهارتها و تخصصهای کادر پزشکی ، طرفهای متعاهد بر موارد زیر تاکید دارند :
الف - مبادله تجربیات در زمینه نحوه و روشهای آموزش و همچنین مواد و متون اطلاع‎رسانی و آموزشی.
ب - پذیرش پزشکان ، داروسازان ، متخصصین بیماریهای دهان ، مهندسین و اقتصاددانان جهت افزایش مهارتها و تخصصهای مربوط به امور پزشکی.
ماده 4 - طرفهای متعاهد موافقت می‎کنند در امور بهداشت مورد علاقه دو طرف در سطح بین‎المللی ، به خصوص در چهارچوب سازمان بهداشت جهانی ، همکاری نمایند.
ماده 5 - طرفهای متعاهد توافق می‎نمایند تا طبق نیازهای دو طرف ، در زمینه صادرات دارو ، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی با یکدیگر همکاری بنمایند.
ماده 6 - الف - کسانی که به موجب بند ( ب ) مواد ( 2 ) و ( 3 ) این موافقتنامه از کشور مقابل بازدید به عمل می‎آورند در صورت بروز بیماریهای حاد از خدمات پزشکی رایگان ، در کشور پذیرنده برخوردار خواهند بود.
ب - خدمات بهداشتی ارائه شده برای شهروندان هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ، برحسب هزینه‎های تجویز شده در کشور ارائه دهنده خدمات پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - برنامه‎ها و تعداد بازدیدهای متخصصین ، کارشناسان ، تکنیسینها و مقامات در پروتکل جداگآنهای معین می‎گردد.
ماده 8 - وزرای بهداشت دو کشور ، هر دوسال یک‎بار به نوبت در یکی از دو کشور به منظور امضای پروتکل موضوع ماده ( 7 ) برای اجرای این موافقتنامه جلساتی را تشکیل خواهند داد.
ماده 9 - بودجه دیدار متخصصین ، کارشناسان و مقامات به موجب این موافقتنامه به شرح زیر تامین خواهد شد :
الف - کشور اعزام کننده هزینه‎های مسافرت را پرداخت خواهد کرد.
ب - کشور پذیرنده کلیه هزینه‎های اقامت در هتل و مسافرتهای داخل قلمرو خود را طبق برنامه‎های تنظیم شده بازدید پرداخت خواهد نمود.
ماده 10 - این موافقتنامه منوط به تصویب یا تنفیذ طبق تشریفات قانونی داخلی دو طرف متعاهد می‎باشد. این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای دیپلماتیک بین طرفهای متعاهد مبنی بر مطلع نمودن یکدیگر از انجام تشریفات داخلی خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ، برای مدت نامحدود به موقع اجرا گذارده خواهد شد. هریک از طرفهای متعاهد می‎تواند در هر زمان با یک اخطار کتبی شش ماهه قبلی ، از طریق مجاری دیپلماتیک ، موافقتنامه را فسخ نماید.
این موافقتنامه در نیکوزیا در تاریخ 19/12/1378 مطابق با 9/3/2000 در دو نسخه به زبآنهای فارسی ، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‎باشند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون فارسی و یونانی ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
از سوی دولت جمهوری قبرس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17443
تاریخ تصویب :
1383/09/22
تاریخ ابلاغ :
1383/10/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :