جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


به تاریخ :10/6/71
شماره دادنامه :429
مرجع رسیدگی :شعبه 85دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :1- یحیی 2- فرنگیس 3- جمشید
خوانده :مهین
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
خواسته دعوی خواهانهابطرفیت بانومهین بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات آنان درجلسه اول دادرسی مطالبه مبلغ 256113ریال بابت هزینه آب وبرق وگازمصرفی وهزینه تعمیرومرمت قسمتهای مشترک ساختمان می باشدکه باتوجه به جامع اوراق پرونده نظربه اینکه حسب اظهارات ومدافعات طرفین درجلسه دادرسی معلوم ومسلم است که هریک ازطرفین دعوی مالک یک واحد آپارتمانی ازمجموعه شش واحدی می باشندوباعنایت به اینکه حسب مدلول ماده 23آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانهامالکین آپارتمانهای هر ساختمانی موظفنددرپرداخت هزنیه های مستمروهزینه هائی که برای حفظ و نگهداری قسمتهای مشترک ساختمان لازم بوده ومصرف می شودمشارکت نمایندو باالتفات به اینکه طرفین دعوی هیچگونه مدرکی که ثابت نمایدبین آنان در نحوه اداره قسمتهای مشترک ساختمان ودریافت وپرداخت هزینه های مشترک وهمچنین سهم هریک ازمالکین درپرداخت هزینه های مشترک ترتیب خاصی مقررشده ،اقامه وابرازننموده وبدین لحاظ هزینه های قسمتهای مشترک بایستی بطورمساوی بین مالکین این ساختمان تقسیم گرددوباتوجه به اینکه طرفین دعوی ،آب وبرق وگازمصرفی خودراازیک کنتوراشتراکی تامین می نماید وبه این اعتبارهریک ازآنان بایستی یک ششم بهای آب وبرق وگازمصرف شده راپرداخت نمایندوطبق 9فقره قبوض ابرازشده ازناحیه خواهانهاپرداخت گردیده جمعابه مبلغ 401567ریال بوده وهمچنین چون حسب تاییدخوانده راهروی ساختمان موردبحث که قانوناجزقسمت مشترک آن محسوب بوده ازطرف خواهانهانقاشی وهزینه آن که به مبلغ 880000ریال اعلام گردیده ازطرف خواهانهاتادیه شده لذاخوانده بایستی به میزان قدرالسهم خودبهای آب و برق وگازمصرف شده ونیزهزینه نقاشی راپرداخت نمایدوازآنجائی که نقاشی راهروساختمان باموافقت اکثریت مالکین ساختمان که قطعاانجام آن ضرورت داشته صورت گرفته لذادفاع خوانده به اینکه چون راهروساختمان نیازی به نقاشی نداشته وبعلاوه بدون اطلاع وموافقت وی این کارانجام شده وبه این اعتبارمسئولیتی درپرداخت هزینه مشترک نسبت به سهم خودنموده است بنا براین دادگاه دعوی خواهانهارادرقسمت مربوط به هزینه آب وبرق وگازو نقاشی راهروساختمان واردوموجه تشخیص وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست وسیزده هزارونهصدوپنجاه ریال درحق خواهانهاصادر واعلام می نمایددعوی خواهانهاراجع به هزینه های دیگرموردمطالبه به لحاظ عدم ارائه دلیل ومدرک اثباتی وتکذیب مراتب ازناحیه خوانده واردوموجه نبوده ومحکوم به رداست .
رئیس شعبه 85دادگاه حقوقی 2تهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 136-138

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
429
تاریخ تصویب :
1371/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :