جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 60674/ت32016ه - 20/10/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/3493 - 211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 165 ) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی ماده ( 165 ) قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع تصویبنامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود :
دربند ( الف ) ماده ( 3 ) عبارت ( اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ) به‎عبارت ( اداره کل امور مالیاتی استان ) و در بند ( ب ) ماده ( 3 ) و ماده ( 4 ) عبارت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) به عبارت ( سازمان امور مالیاتی کشور ) و در ماده ( 5 ) عبارت ( حوزه مالیاتی ) به عبارت ( اداره امور مالیاتی ) و در ماده ( 6 ) عبارت ( اداره امور اقتصادی و دارایی ) به عبارت ( اداره امور مالیاتی ) تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17445
تاریخ تصویب :
1383/10/13
تاریخ ابلاغ :
1383/10/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :