جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 60685/ت31855ه - 20/10/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه برگزاری جشنهای ملی و بین المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه برگزاری جشنهای ملی و بین المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس
ماده 1 - جشنهای ملی و بین المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس با اهداف کلی تقویت هویت دینی و ملی ، تعامل و همگرایی فرهنگی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی و حضور فعال در صحنه های جهانی فرهنگ و هنر برگزار می شوند.
ماده 2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مسئولیت برنامه ریزی ، هماهنگی و اجرای این جشنها را با همکاری سایر دستگاههای ذیربط برعهده خواهد داشت.
ماده 3 - شورای عالی جشنهای یادشده که در این آئین نامه به اختصار شورای عالی نامیده می شود ، به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با ترکیب زیر تشکیل می گردد :
1 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
2 - وزیر امور خارجه
3 - وزیر کشور
4 - وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
5 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6 - رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
7 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 - وظایف شورای یادشده به شرح زیر می باشد :
1 - تبیین راهبردها ، خط مشیها و سیاستهای کلی جشنها.
2 - بررسی و تصویب برنامه های اجرائی هر جشن.
3 - طراحی و تنظیم ارتباطات ملی و بین المللی مربوط به هر جشن.
4 - بررسی ، تصویب و ابلاغ دستورالعملهای اجرائی.
5 - تعیین زمان برگزاری جشنها.
ماده 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به عنوان دبیر شورا وظایف زیر را برعهده خواهد داشت :
1 - تعیین و انتصاب رئیس دبیرخانه و صدور احکام رؤسای ستادهای اجرائی.
2 - اعلام مصوبات شورای عالی به دبیرخانه.
3 - ابلاغ مصوبات شورای عالی به دستگاههای اجرائی مرتبط.
4 - بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5 - بررسی و تصویب پیشنهادهای رئیس دبیرخانه برای جذب سایر منابع مالی.
6 - نظارت و ارزیابی برنامه های اجرائی جشنها.
ماده 6 - دبیرخانه دائمی جشنها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با وظایف زیر تشکیل می گردد :
1 - پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی.
2 - طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی جشنها.
3 - هماهنگی با دستگاهها و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی.
4 - پیگیری برای تشکیل ستادهای اجرائی ذیربط.
5 - تشکیل کارگروههای علمی ، فرهنگی ، هنری ، روابط عمومی و بین الملل ، گردشگری و پشتیبانی.
6 - تعیین ، انتخاب و انعقاد قرارداد با موسسات و شرکتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی به عنوان مجریان برنامه.
7 - انجام کلیه امور اداری ، مالی و تدارکاتی.
ماده 7 - رئیس دبیرخانه با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به عنوان مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه به مدت چهارسال منصوب می شود.
ماده 8 - رئیس دبیرخانه می تواند برای هر جشن یک نفر قائم مقام اجرائی تعیین و منصوب کند.
ماده 9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تشکیلات دائمی دبیرخانه را در ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منظور نماید.
ماده 10 - اختیارات مالی ، اداری و اجرائی دبیرخانه توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و ابلاغ می شود.
ماده 11 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای برگزاری جشنها را در یک ردیف دائمی در اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی نماید.
ماده 12 - دبیرخانه مجاز است از کمکهای مالی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و نیز درامدهای حاصل از فعالیتهای جشنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، طبق ضوابطی که دبیر تعیین می کند ، استفاده نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17445
تاریخ تصویب :
1383/09/25
تاریخ ابلاغ :
1383/10/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :