جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


به تاریخ :6/9/69
شماره دادنامه :1048
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :1- عباسقلی 2- علی اصغر
خوانده :قاسم
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
درخصوص خواسته خواهانهادائربه مطالبه مبلغ دویست وپنجاه هزارریال بابت خسارت وارده به مال الشرکه (ساختمان مرغداری )به استنادنظریه کارشناس وصورت مجلس تامین دلیل پرونده کلاسه 67/233شعبه اول دادگاه حقوقی یک اراک ،نظربه اینکه اولاحسب محتویات پرونده به ویژه اظهارات طرفین درجلسات دادرسی مورخ 6/9/69خوانده دعوی دریک دوره نه ماهه از ابتدای شهریورماه سال 1363بعنوان مدیرشرکت مدنی انتخاب گردیده و خسارات وارده به ساختمان مرغداری وهمچنین به سرقت رفتن دروپنجره ووسائل ومنصوبات ساختمان درزمستان سال 1364واقع گردیده است وبااین وصف ورود خسارت ناظربه ایامی است که بین شرکااختلاف بوده وشرکت فاقدمدیربوده است ومالامدیرسابق رابه جهت عنوانی که درزمان ورودخسارت ازاوزائل گشته نمی توان مسئول شناخت .ثانیابه فرض که خسارات درایام مدیریت خوانده واردشده باشد،به حکم ماده 584 قانون مدنی ،شریکی که مال الشرکه در یداوست درصورتی ضامن است که مرتکب تعدی ویاتفریط شده باشدکه درمانحن فیه دلیلی برآن اقامه نشده است ثالثاخوانده دعوی رانمی توان مسبب تلف اموال دانست که توسط اشخاص ثالث به سرقت رفته است وچنانچه مشارالیه سبب تلف اموال مزبورنیزتلقی شودبه حکم ماده 332قانون مدنی چنانچه شخصی سبب تلف راایجادکندودیگری مباشراتلاف باشد،مباشرمسئول است نه مسبب وبراین اساس ضمان اموال مسروقه بعهده سارق است نه مدیرسابق شرکت که بنظر دادگاه رابطه سببیت عرفی بین ترک فعل اووورودخسارت نیزوجودنداردبنا به دلایل مذکوردادگاه دعوی خواهانهارغیرثابت تشخیص وحکم به بطلان آنرا صادرواعلام می نماید.بدیهی است حقوق احتمالی خواهانهادرخصوص خیانت در امانت وفروش اموال شرکت وضمان حاصله ازآن بقوت خودباقی است .رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - مسعودحائری

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 138-139

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1048
تاریخ تصویب :
1369/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :