جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره21028/612/160 11/11/1383
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 831313311 /8310 به تاریخ 29/10/1383 جنابعالی درخصوص بررسی لایحه اصلاحی مصوبه ( تعیین عوارض تابلوهای منصوب در شهر تهران ) تصویبی در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 12/11/1382 که با قید دو فوریت ارائه و به شماره 21028 به تاریخ 29/10/1383 در دبیرخانه شورا ثبت و در یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم ) منعقده به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال1383 اعلام وصول شده و بررسی دوفوریت ان در ردیف نهم دستور یکصد و بیست وچهارمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 20902/160 به تاریخ 28/10/1383 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی در روز سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 منعقد شد مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی جنابعالی و مذاکرات انجام شده , کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص دوفوریت ان اخذ رای به عمل امد که اتفاق ارای موافق ( دوازده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) را احراز نمود . متعاقبا مفاد ان مطرح و پس از ارائه توضیحات تکمیلی از سوی جنابعالی و هم چنین مذاکرات به عمل امده با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن لایحه کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد ان مشتمل برماده واحده اخذ رای انجام شد که به اتفاق ارای موافق ( دوازده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت اگاهی و اقدام ، ایفاد و ابلاغ می نماید .
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
مجوز اخذ عوارض از تابلوهای غیر منصوب در معابر و بدنه وسایط نقلیه
( مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 شورای اسلامی شهرتهران )
ماده واحده : تبصره ذیل به عنوان تبصره نهم( 9 ) - ذیل ماده واحده مصوبه ( مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران ) تصویبی در چهل و پنجمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم ) به تاریخ 12/11/1382 - ابلاغی به شماره 16725/460/160 به تاریخ 12/11/1382 افزوده می شود .
عوارض تابلوهای غیر منصوب مانند دیوار نویسی , شیشه نویسی , نقاشی , انواع برچسب ها و امثالهم که دارای جنبه تبلیغاتی است به طور ماهیانه مشمول تعرفه های ردیف ( انواع دیگر ) مندرج در جدول ماده واحده مصوبه خواهد بود .
هم چنین عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیم شده بر بدنه وسایط نقلیه ماهیانه به ازای هر مترمربع معادل ششصد و نود هزار ( 000/690 ) ریال تعیین می شود.
هم چنین چنانچه تابلوهای غیر منصوب ترسیمی متضمن تبلیغ کالاهای خارجی باشد عوارض ان ها وفق مصوبه اصلاحی تبصره هفتم ( 7 ) مصوبه فوق الذکر ( صددر صد ( 100% ) بیشتر از نصاب های تعیین شده ) محاسبه و اخذ می شود .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/10/29
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :