جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره20949/608/160 7/11/ 1383
جناب آقای دکتر محموداحمدی نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 83132030 /8310 به تاریخ 29/10/1383 جنابعالی درخصوص بررسی لایحه ( تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی و یا دارای رای کمیسیون ماده پنج ( 5 ) و مراجع قضایی ) که با قید دو فوریت ارائه و به شماره 20949 به تاریخ 29/10/1383 در دبیرخانه شورا ثبت و در یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم ) منعقده به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 اعلام وصول شده و بررسی دو فوریت ان در ردیف هفتم دستور یکصد و بیست و چهارمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 20902/160 به تاریخ 28/10/1383 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی در روز سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 منعقد شد مط - رح و پس از ارائه توضیحات از سوی جنابعالی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص دوفوریت بررسی ان اخذ رای به عمل امد که اتفاق ارای موافق( یازده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( یازده نفر ) را احراز نمود . متعاقبا مفاد ان مطرح و پس از ارائه توضیحات تکمیلی جنابعالی و هم چنین مذاکرات به عمل امده با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن لایحه , کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد ان مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ی ذیل ان اخذ رای انجام شد که به اتفاق ارای موافق ( یازده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( یازده نفر ) به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت اگاهی و اقدام ، ایفاد و ابلاغ می‎نماید .
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
( مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/ 1383 شورای اسلامی شهرتهران )
ماده واحده : به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور وحدت رویه از مالکین املاک واقع در طرح های دولتی که به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوبه 29/8/1367, ارای صادره از طریق مراجع قضایی و تصمیمات کمیسیون ماده پنج ( 5 ) , تعیین تکلیف و برای آن ها پروانه ساختمان صادر می گردد نسبت به‎ وصول عوارض تغییر کاربری زمین به مسکونی به شرح زیر اقدام نماید :
1 - املاکی که بر اساس طرح جامع مصوب سال 1349 دارای کاربری غیرمسکونی بوده اند به ازاء هر مترمربع زمین معادل با تراکم مبنای شصت درصد ( 60% ) .
2 - املاکی که براساس طرح جامع مصوب سال 1349 دارای کاربری مسکونی بوده و بر اساس طرح ساماندهی سال 1371 و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا کمیسیون ماده پنج ( 5 )کاربری آن به غیر مسکونی ( آموزشی, درمانی ، تجهیزات شهری , ورزشی و ... ) تغییر یافته است به ازاء هر متر مربع زمین معادل با تراکم مبنای صد و بیست درصد ( 120% ).
تبصره یکم ( 1 ) به املاکی که پس از تغییر کاربری مالکان ان ها تغییر یافته باشند ( موضوع بندهای فوق ) عوارض معادل با تراکم مبنای صفر درصد ( 0% ) تعلق می‎گیرد.
تبصره دوم ( 2 ) در خصوص املاک بالای پانصد ( 500 ) مترمربع نسبت به مازاد پانصد ( 500 ) مترمربع معادل به ارقام مذکور اضافه می شود.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/10/29
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :