جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


به تاریخ :2/2/74
شماره دادنامه :76-74
مرجع رسیدگی :شعبه 47دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :خانمهافاطمه وزهره باوکالت آقای حسین
خوانده :1-اداره ثبت احوال قلهک 2-آقای جلال
خواسته :اصلاح صورت مجلس تفکیکی
رای دادگاه
خواسته وکیل خواهانهاصدورحکم برالزام خوانده آقای جلال به 1- حق بهره گیری ازنورگیربرای تمامی طبقات وبرداشتن سقف کاذب واستفاده تمامی طبقات ازهمکف تاطبقه آخرازنورگیر2-استفاده خواهانهاازپشت بام مشاعی جهت نصب وتعمیرآنتن ودیگرمواردی که ضروری باشد3- حق استفاده از کنتورآب وورودبه محوطه ای که کنتوردرآنجانصب می باشددادگاه باتوجه به مواردفوق ونظربه اینکه مالکیت خواهانهابه دلالت فتوکپی های مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست بنظردادگاه محرزومحقق می باشددرجهت کشف واقعیت وبه تجویزماده 28قانون تشکیل دادگاههای عمومی قرارارجاع امربه کارشناس صادروکارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه های تقدیمی ثبت شده به شماره های 2701-11/8/70و4319-17/11/71اعلام نظرنموده که حق بهره گیری ازنورگیربری تمامی طبقات درصورت جلسه تفکیکی منظورگردیده ونورگیر بایددرتمام طبقات ازهمکف تاآخربازباشدونوربه طبقات بدهدووجودسقف کاذب احداث شده توسط خوانده خلاف صورت جلسه تفکیکی می باشدودرعمل سقف این پاسیوبجای اینکه درکف طبقه همکف باشددرپاگردطبقه اول احداث شده که خلاف نقشه وصورت جلسه تفکیکی بوده وبایداین سقف تخریب گرددو همچنین حق عبورومروربرای طبقه همکف وطبقه اول ودوم درراهرووراه پله هاو پشت بام مشاعی وجودداردکه نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ گردیده وازناحیه آنان به نظریه مذکورایرادواعتراضی واردنگردیده ونظریه کارشناس با اوضاع واحوال معلوم ومسلم قضیه هیچگونه مغایرتی نداشته ومضافابراینکه خوانده بشرح منعکس درصورت جلسه مورخ 2/1/74تنظیمی دمحضردادگاه اعلام وعنوان نموده که حق بهره برداری ازنورگیربرای تمام طبقات راپذیرفته و اعلام داشته که حاضربه برداشتن سقف کاذب احداث شده می باشدتاتمامی طبقات بتوانندازنورگیراستفاده نمایندوهمچنین اعلام نموده که سایر مالکین مشاعی (خواهانها)می توانندازپشت بام مشاعی جهت نصب وتعمیر آنتن استفاده نموده ودرمحوطه ای که کنتورآب نصب می باشدحق ممانعت ندارد بنابه مراتب فوق وباتوجه به اینکه ایجادسقف کاذب توسط خوانده به خلاف قانون تملک آپارتمانهامصوب سال 1343می باشدلذادادگاه دعوی وکیل خواهانهاراثابت تشخیص دراجرای مقررات ماده 2قانون تملک آپارتمانها حکم برالزام خوانده به برداشتن سقف کاذب وحق بهره گیری تمامی طبقات از طبقه همکف تاطبقه آخرازنورگیروفق نظریه های کارشناس ثبت شده به شماره های 2701-11/8/70و3499-17/11/71صادرواعلام می داردوهمچنین خواهانهاحق استفاده ازپشت بام وراه پله هاومحوطه نصب کنتورآب رادارند درموردقسمت دیگری ازخواسته وکیل خواهانهادائربه اصلاح مجلس تفکیکی" href="/tags/10632/صورت-مجلس-تفکیکی/" class="link">صورت مجلس تفکیکی شماره 21910-21/7/53 تنظیمی دراداره ثبت اسنادواملاک قلهک بعلت عدم رعایت مشاعات ومشترکات والقاتفویض حق استفاده اختصاصی طبقه همکف درحیاط مشاعی وقلع وقمع دیوارکاذب مستحدثه پیرامون حیاط مشاعی نظربه اینکه درسندمالکیت پیوست دادخواست وهمچنین مجلس تفکیکی" href="/tags/10632/صورت-مجلس-تفکیکی/" class="link">صورت مجلس تفکیکی مستنددعوی حدودومساحت آپارتمان طبقه همکف متعلق به خوانده دقیقاذکرگردیده وآنراشامل یک دستگاه آپارتمان ویکباب حیاط به مساحت 90/43مترمربع ومساحت حیاط 20/31مترمربع جمعا10/75مترمربع می باشد وهمچنین درصورت مجلس تفکیکی حدودات دیوارموردادعای وکیل خواهانها مربوط به طبقه همکف دقیقامشخص و55/4مترمربع به دیوارآپارتمان طبقه همکف قیدگردیده است وباعنایت به اینکه دیوارموردادعای وکیل خواهانها بصورتی است که دورحیاط اختصاصی خوانده احداث گردیده است وهمچنین کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه های تقدیمی ثبت شده به شماره های 2701-11/8/70و3499-17/11/71 اعلام نظرنموده است که باتوجه به اسناد مالکیت اصحاب دعوی وصورت جلسه تفکیکی حق بهره گیری ازحیاط صرفاازآن مالک طبقه همکف آقای جلال است وسایرطبقات حق بهره برداری واستفاده از حیاط راندارندلذااعتراض خواهانهادرخصوص حیاط فاقدوجاهت قانونی وفنی است ومغایرتی نیزباقانون تملک آپارتمانهاوآئین نامه اجرائی نداشته وخریداران درزمان خریدهرواحدآپارتمانی ازاین مسئله اطلاع داشته وباتوجه به آن ارزش هرواحدآپارتمانی تعیین شده است نه بیشترکه این نظریه های کارشناس نیزبطرفین ابلاغ گردیده وازناحیه آنان برنظریه های مذکورایرادواعتراض موجهی بعمل نیامده ونظریه های کارشناس نیزبااوضاع واحوال معلوم ومسلم قضیه هیچگونه مغایرتی نداردبنابه جهات اشعاریه دادگاه دعوی وکیل خواهانهارادراین قسمت غیرثابت تشخیص وبه بطلان آن اصداررای می نماید.درمورددعوی وکیل خواهانهابطرفیت خوانده ردیف اول اداره ثبت اسنادواملاک قلهک به خواسته صدورحکم به اصلاح مجلس تفکیکی" href="/tags/10632/صورت-مجلس-تفکیکی/" class="link">صورت مجلس تفکیکی شماره 2190مورخ 21/7/1353تنظیمی دراداره ثبت اسنادواملاک قلهک به علت عدم رعایت مشاعات ومشترکات نظربه اینکه بموجب اسناد پیوست دادخواست دعوی فیمابین خواهانهاوخوانده ردیف دوم آقای جلال می باشدبنابه مراتب دادگاه دعوی رامتوجه اداره خوانده ندانسته دراجرای بند2ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی وکیل خواهانهادراین قسمت صادرواعلام می گردد.رای صادره ظرف مدت 20روزازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی دردادگاه حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 47دادگاه حقوقی دوتهران - اسماعیل پور

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 139-141

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
76
تاریخ تصویب :
1374/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :