جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 65097/ت31309 ک 7/11/1383

وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 50872/42/4/1 مورخ1/6/1383وزارت کشور و به‎استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118ه - مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان خراسان رضوی انجام شود :
الف‎ - نام دهستان طاغنکوه از توابع بخش تخت جلگه شهرستان نیشابور به‎دهستان طاغنکوه شمالی تغییر می‎یابد.
ب‎ - دهستان طاغنکوه جنوبی به مرکزیت روستای گرماب مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه1 :250000 پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می‎شود در تابعیت بخش تخت جلگه در شهرستان نیشابور ایجاد و تاسیس می‎گردد :
1 - ابراهیم آباد ، 2 - ابراهیم آباد تک شو ، 3 - اردلان ، 4 - استخ - رتایرآباد ، 5 - استوا ، 6 - امامزاده قاسم ، 7 - باغ چنار ، 8 - بزک ، 9 - پاسنگ ، 10 - پیش‎گدار ، 11 - پی‎گدار سبز ، 12 - ته منجان سفلی ، 13 - ته منجان علیا ، 14 - چاه عمیق شور ، 15 - حسین آباد ، 16 - حسن ما ، 17 - دالحی ، 18 - دربندی ، 19 - دستجرد ، 20 - دکل تلویزیون و مخابرات ، 21 - دوتپگی ، 22 - دوزدآباد ، 23 - دولت آباد ، 24 - دهنو ، 25 - دهنه ، 26 - رباط حوض‎سنگ ، 27 - زروند ، 28 - زرد ، 29 - زیارتگاه شیخ مؤمن ، 30 - زیراب ، 31 - ساداتیه ، 32 - سارتپه ، 33 - سرکویره ، 34 - سفالدر ، 35 - سلطان آباد ، 36 - سیدآباد تک شو ، 37 - سفید باز ، 38 - شفت آباد ، 39 - شورفان ، 40 - شورگشت ، 41 - شورورز ، 42 - شوروزده ، 43 - شورورزی ، 44 - شوریاب ، 45 - شوریاب نبوه ، 46 - عباس آباد ، 47 - عباس آباد ، 48 - علی آباد ، 49 - عیش آباد ، 50 - غاراکمر ، 51 - غلام یوسف ، 52 - فطم آباد ، 53 - قراچه 54 - کاظم آباد ، 55 - کلاته حیدر ، 56 - کلاته سراجه سفلی ، 57 - کلاته سراجه علیا ، 58 - کلاته کربلایی مهدی قلی ، 59 - کلاته مرجان سفلی ، 60 - کلاته مرجان علیا ، 61 - کمرسفید ، 62 - کوک گل ، 63 - گرقستان ، 64 - گرماب ، 65 - گل حسنی ، 66 - گل کان ، 67 - محمدالنگه ، 68 - مقول بالا ، 69 - مقول پآئین ، 70 - مهدی آباد ، 71 - یعقوب آباد
ج - بخش طاغنکوه به مرکزیت روستای همت آباد از ترکیب دهستآنهای طاغنکوه شمالی و طاغنکوه جنوبی در تابعیت شهرستان نیشابور ایجاد و تاسیس می‎گردد.
د - با تصویب محدوده دهستان مندرج در بند ( ب ) این تصویبنامه چنانچه روستا ، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بند مذکور و در نقشه پیوست در محدوده ان ملاحظه شود و یا در اینده در محدوده ان به وجود اید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
این تصویبنامه در تاریخ 3/11/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/09/29
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :