جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره192468/1901 16/10/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
شورای عالی اداری در یکصد وسیزدهمین جلسه مورخ17/2/1383 بنا به‎پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و به‎استناد بند( ب ) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور ( مصوبه شماره44642/ت27701ه - مورخ28/10/1381 هیات وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مذکور را به‎شرح پیوست تصویب نمود تا پس‎از تکمیل و ارسال فرم های پیوست و دستورالعمل‎های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند ( ب ) ماده 5 آئین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیرشورایعالی اداری - حمیدشرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :